Dajbych.net


Synchronizace záložek Internet Exploreru

, 2 minuty čtení

Od kon­fe­rence Build 2013, která proběhla v červnu, více méně víme, které tech­niky In­ter­net Ex­plo­rer 11 při­nesl. Ob­sahuje však také velké množ­ství vylep­šení, které jsou na první po­hled skryty. Tý­kají se uži­va­tel­ského roz­hraní, které se kaž­dou verzí zlep­šuje. Ne­jedná se sice o zá­vratné tempo, ale roz­hodně se jedná o ve­lice uži­tečné funkce. Nej­pří­nos­nější z nich je syn­chro­ni­zace zá­lo­žek a ob­líbe­ných po­lo­žek In­ter­net Ex­plo­reru mezi po­čítači.

Synchronizace záložek

In­ter­net Ex­plo­rer zob­ra­zuje se­znam strá­nek, které zů­staly ote­vřené na jiných po­číta­čích. Je však nutné do­dat, že se to týká pouze po­čítačů s ope­rač­ním systé­mem Win­dows 8.1. Další pod­mín­kou je účtet pro­vá­za­ným s Účtem Micro­soft. K syn­chro­ni­zaci zá­lo­žek se totiž po­u­žívá SkyDrive.

In­ter­net Ex­plo­rer zob­ra­zuje jed­not­livé zá­ložky na Nové zá­ložce. Zob­razí se­znam pro každý po­čítač zvlášť.

Ta­táž funkce je do­stupná i v Mo­der­ním uži­va­tel­ském roz­hraní. Je však nej­prve nutné klepnout na tla­čítko Zá­ložky, čímž se zob­razí pa­nel se zá­lož­kami. Na tomto pa­nelu se dá pak pře­pnout na zá­ložky z ji­ného po­čítače.

Synchronizace oblíbených položek

Kromě zá­lo­žek se syn­chro­nizují také ob­líbené po­ložky. Ko­nečně. Micro­soft už dříve pod­nikl v tomto směru ně­ko­lik po­kusů. Ob­líbené po­ložky měly být syn­chro­ni­zo­vány přes Win­dows Live. Dříve byla nutná sou­čin­nost IE, Win­dows, Win­dows Live a Live Mesh. Dnes k tomu stačí už jen IE, Win­dows a SkyDrive. Z té doby mám dodnes ve SkyDrive složku Ob­líbené, ta se už ale ne­syn­chro­ni­zuje ni­kam. Zatím ale stále chybí pod­pora pro Win­dows Phone.