Dajbych.net


Projekt Spartan, 2. díl – prohlížeč v korporaci

, 9 minut čtení

Když se podí­váte na podíly jed­not­li­vých desk­to­po­vých pro­hlí­žečů na trhu s před­po­kla­dem, že dvě roz­dílné verze téhož pro­hlí­žeče ne­po­va­žujete za je­den pro­hlí­žeč ale za dva, zjis­títe, že starší verze In­ter­net Ex­plo­reru jsou stále velmi roz­šířené, zatímco u pro­hlí­žečů od jiných výrobců má vět­šina uži­va­telů tu nej­no­vější verzi. Čím to je způ­so­bené? Vý­vo­jáři si přejí, aby všichni měli po­kud možno nej­no­vější verzi všeho. Je to re­álné? Co brání tomu, aby se sou­časný stav věcí při­blížil této vizi?

mi­nulém díle jsem při­po­me­nul dě­jiny In­ter­net Ex­plo­reru a vy­vo­dil z toho je­den po­zna­tek – dva prin­cipy, které by měl pro­hlí­žeč do­dr­žo­vat stej­ným způ­so­bem, jako ma­te­ma­tický vý­po­čet in­va­ri­ant. Po­kud se je­den z těchto prin­cipů po­ruší, pro­hlí­žeč pře­stane na­pl­ňo­vat oče­ká­vání svých uži­va­telů. V tomto díle se však ne­budu na pro­hlí­žeč dí­vat jako uži­va­tel, ale jako ve­dení ob­chodní spo­leč­nosti. Ta má totiž na pro­hlí­žeč úplně jiné po­ža­davky.

Bezpečnostní politika

Zatímco každý uži­va­tel si ur­čuje svou bez­peč­nostní po­li­tiku sám pro sebe, ob­chodní spo­leč­nosti si ne­mo­hou do­vo­lit, aby každý zaměst­na­nec mohl dě­lat co­ko­liv. Běžný zaměst­na­nec zpra­vi­dla nemá do­sta­tek zna­lostí na to, aby správně vyhod­no­til veš­kerá ri­zika svých zá­sahů do systému na ce­lou or­ga­ni­zaci. Čas od času slý­chá­vám, jak si ně­kteří zaměst­nanci ne­dali po­zor, udě­lali na po­čítači to a to, ná­sled­kem če­hož lehla celá firma. Ve­dení spo­leč­nosti ta­ková si­tuace ni­kdy ne­může při­pa­dat vtipná, a tak se za­vádí opat­ření, aby po­chybení, které ob­čas dělá každý, měly co nejmenší ná­sledky, ide­álně žádné. K to­muto účelu slouží Group Po­licy Ma­nage­ment.

Pečlivé plánování aktualizace

Intranet

Je ně­ko­lik we­bo­vých ser­verů, a není jich zrovna málo, které nejsou při­po­jeny do In­ter­netu. Jsou přístupné je­nom ze sítě ob­chodní spo­leč­nosti, která je pro­vo­zuje. Tato síť se ob­vykle roz­prostírá přes všechny její po­bočky, takže ta­ková we­bová apli­kace může fun­go­vat jako pod­ni­kává, stejně jako apli­kace desk­to­pová. Tím vzniká spe­ci­fická vazba pro pod­niky. Je­den pro­hlí­žeč slouží jak pro In­ter­net, tak i pro in­tra­net.

Monopoly

Pod­ni­kové apli­kace musí fun­go­vat. Po­řád a ne­pře­tr­žitě. Když uži­va­tel na­razí na stránku, která ne­fun­guje, je za ně­ko­lik sekund u kon­ku­rence. Jenže to v pod­ni­kové síti ne­platí. Zatímco apli­kace pro kon­cové uži­va­tele op­ti­ma­li­zuje na lí­bi­vost, apli­kace pro pod­niky op­ti­ma­li­zuje na funkč­nost. A když ně­jaká apli­kace fun­guje, sku­tečně není dů­vod co­ko­liv mě­nit. Když už je po­třeba něco mě­nit, je to z dů­vodu kom­pa­ti­bi­lity no­vých věcí s těmi starými. A do ceny no­vých věcí se pro­mítne i cena ná­hrady za věci staré. Takže há­dejte, jestli bude mít před­nost zaběh­nutý systém, nebo apli­kace, o které se uva­žuje, že by se možná mohla na­sa­dit.

Proškolení

Od ur­či­tého po­čtu zaměst­nanců pře­sahují ná­klady na je­jich se­zná­mení s no­vým systé­mem po­ři­zo­vací cenu sa­mot­ného systému. Takže nejenže se musí do­dr­žo­vat přísná soft­wa­rová kom­pa­ti­bi­lita, ale je žá­doucí, aby se uži­va­tel­ské roz­hraní ne­mě­nilo. V praxi to zna­mená, že je téměř ne­možné ně­jaký zaběh­nutý systém na­hra­dit.

Podpora

Když dva systémy spolu fun­gují, není po­třeba nic ře­šit, pro­tože to stojí čas a za ten je po­třeba zaměst­nan­cům za­pla­tit. Když se na­sa­zuje systém třetí a při­jde na to, že v ně­kte­rém z prv­ních dvou je chyba, je při­ro­zené sna­žit se tu chybu opra­vit. Jenže se to má­lo­kdy po­vede. Buď proto, že oprava systému prv­ního roz­bije ten druhý, nebo že systém vů­bec opra­vit nejde. Buď zaměst­na­nec, který ho vy­tvá­řel, už ve firmě ne­pracuje, nebo firma která ho do­dá­vala, už ne­e­xis­tuje.

Úspory

Podle výzkumu, který si ne­chal udě­lat Micro­soft od Forres­teru, po­u­žívá 96 % pod­niků dlouho­době jednu verzi IE, pro­tože jim to še­tří pe­níze. Vel­kým pod­ni­kům to může ušet­řit i 400 000 USD ročně za kaž­dou apli­kaci. Není proto divu, že kaž­dou ak­tua­li­zaci pro­hlí­žeče je po­třeba pře­dem plá­no­vat a zamys­let se nad tím, jestli se vů­bec vy­platí. Kromě ceny do hry vstu­pují 4 fak­tory, které se vzá­jemně ovliv­ňují. In­ter­net Ex­plo­rer, apli­kace, hard­ware a Win­dows.

ActiveX

Acti­veX je roz­hraní, přes které ně­jaký do­pl­něk může pro­hlí­žeč roz­ší­řit. Je to na­pří­klad Adobe Flash, který má na svém skóre tři zero-day zra­ni­tel­nosti za po­slední měsíc. Vzdal jsem snahu o každé z nich vy­dá­vat člá­nek a místo toho jsem jen při­po­mněl, jak tyto do­plňky za­ká­zat. Acti­veX toho do­vo­luje opravdu hodně, prak­ticky do­vo­luje ovlád­nout celý pro­hlí­žeč, číst a upra­vo­vat zob­ra­zené stránky v něm a po­dobně. Jenže Acti­veX ne­byl na­vr­žený pro in­ter­net ta­kový, jaký ho známe dnes. Acti­veX do­vo­lo­val věci, které po­mocí HTML ten­krát ne­šly. Nej­zná­mější je asi Micro­soft.XML­HTTP, který se do­stal do Ja­vaScriptu jako XML­Htt­pRequest. Další je Acti­ve­Mo­vie, který se iden­ti­fi­ká­to­rem 22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95 vloží do HTML jako ob­ject a umož­ňuje pře­hrá­vání vi­dea. Stejný ob­jekt po­u­žívá Win­dows Me­dia Player. Dnes k tomu slouží tag vi­deo. In­ter­net Ex­plo­rer Acti­veX musí stále pod­po­ro­vat. Sly­šel jsem do­konce o pří­padu jedné pod­ni­kové apli­kace, do které je při­hla­šo­vání udě­lané ve Fla­shi.

Jak na upgrade

Enterprise Mode

En­ter­prise Mode (v češ­tině Re­žim roz­lehlé sítě) je pod­ni­kový re­žim In­ter­net Ex­plo­reru. V tomto re­žimu In­ter­net Ex­plo­rer zacho­vává zpět­nou kom­pa­ti­bi­litu se star­šími ver­zemi a to i v těch ob­las­tech, které no­vější verze už ne­pod­po­ro­valy. Cílem bylo vy­tvo­ření mo­der­ního pro­hlí­žeče, který zachová funk­ci­o­na­litu IE 8. V tomto re­žimu na­pří­klad není ak­tivní blo­ko­vání Acti­veX a jsou pod­po­ro­vány CSS Ex­pres­si­ons.

Enterprise Mode Site List Manager

Aby bylo možné na­hra­dit všechny verze IE od verze 8 tou nej­no­vější, je nutné na­sta­vit pro kaž­dou apli­kaci vy­kres­lo­vací re­žim.

Site Discovery Toolkit

Pro­tože je jasné, že ni­kdo ne­může vě­dět, v ja­kém re­žimu se apli­kace vy­kres­lují, je tu ná­stroj zvaný SiteDis­co­veryTool­kit. Ten po­sílá údaje o tom, která stránka se vy­kres­lila ve kte­rém re­žimu do Sys­tem Cen­ter Con­fi­gu­ration Ma­nageru. Z něho se pak dá vy­číst, jakým způ­so­bem Site List Ma­nager na­sta­vit. Je do­stupný pro IE8, IE9, IE10 a IE11.

Vykreslovací režimy

Proč má vykreslovací režimy jen IE?

Pro­tože Sa­fari, Fi­re­fox, Chrome a Sko po­u­ží­vají ke zpětné kom­pa­ti­bi­litě jiné me­cha­nismy. Nej­větší do­pad má asi CSS vlast­nost box-si­zing, která za­jiš­ťuje kom­pa­ti­bi­litu se starými weby. To sice vy­ža­duje zá­sah do stránky, ale na In­ter­netu fun­guje kon­ku­rence, která pro­vo­zo­va­tele donutí tuto změnu udě­lat.

Bude Microsoft do IE přidávat další vykreslovacími režimy?

Ne­bude. Ver­zo­vání fun­guje, jen po­kud je proti čemu ver­zo­vat. Ver­zo­vat proti mnoha pro­hlí­žečům se nedá. Jed­no­duše proto, že když je číslo verze pro ně­který pro­hlí­žeč ur­čené špatně, pro­jeví se to jen v něm. Takže v tom pří­padě bude vždy je­den pro­hlí­žeč zne­výhod­něn a ostatní zvýhod­něny. A to je hra, na kte­rou výrobci pro­hlí­žečů ne­chtějí přistou­pit. A Micro­soft se svou re­putací IE už vů­bec ne.

Edge

Sou­časné vykres­lo­vací re­žimy se tedy ne­chají do­žít v En­ter­prise Modu a všechny za­stoupí jen je­den nový vy­kres­lo­vací re­žim. Jme­nuje se Edge a místo ver­zo­vání bude po­u­ží­vat stejné me­cha­nismy, které po­u­ží­vají ostatní pro­hlí­žeče.

3. díl – nové já­dro