Dajbych.net


Proč se výsledky měření podílů prohlížečů tolik liší?

, 6 minut čtení

Data od Net Ap­pli­cati­ons a Stat­Coun­teru se na­vzá­jem liší. A není to zrovna o málo. Co všechno kom­pli­kuje mě­ření pro­hlí­žečů? Proč se jed­not­livá mě­ření podílů we­bo­vých pro­hlí­žečů na­vzá­jem to­lik liší? Na­ko­lik se dá před­klá­da­ným údajům vě­řit? Na co si dát po­zor? Jak se dí­vat na údaje, podle kterých roz­ho­duju, na jaké pro­hlí­žeče budu stránku, kte­rou se chystám udě­lat, cí­lit? Řek­něme si něco o tom, co mě­ření zkres­luje, abychom do­ká­zali po­znat údaje, které ne­od­po­ví­dají na naše otázky.

Různé metodiky

Není žádný jed­notný způ­sob, jakým se data sbírají, zpra­co­vá­vají a vyhod­no­cují. To pod­léhá tomu, co chceme mě­řit. Chceme znát podíl pro­hlí­žečů. Fajn, ale od­kud? Podíl všech po­ža­davků na ser­very, nebo všech uži­va­telů, kteří po­u­ží­vají in­ter­net? Jak od­lišit ro­bota od uži­va­tele? Za­ne­dba­telné to není, pro­tože asi 30 % pro­vozu tvoří ro­boti, kteří in­de­xují ob­sah, kon­t­ro­lují do­stup­nost webu, nebo dě­lají co­ko­liv ji­ného. A po­kud jde o po­ža­davky na ser­ver, je asi kaž­dému jasné, že ně­kdo brouzdá víc, ně­kdo míň. Uži­va­tel se iden­ti­fi­kuje přes co­o­kie. Úspěš­nost tr­valého na­sta­vení je ale ka­pi­tola sama pro sebe. Je po­měr po­čtu strá­nek na po­čtu uži­va­telů ve všech zemích stejný? Asi ne. Proto jedna stránka v Číně ne­re­pre­zen­tuje 20 % světa. Nor­ma­li­zace tedy dává smysl. Ovšem jestli je ro­zumná, nebo není, zá­leží na tom, co se vlastně chceme do­zvě­dět.

Kompatibilní režim

Ať má In­ter­net Ex­plo­rer podíl jaký chce, tato sku­teč­nost není pod­sta­tou to­hoto článku. Je ale fakt, že jeho nej­no­vější verze má vůči jeho star­ším ver­zím men­ši­nový podíl. Ano, na Win­dows XP si IE 9 ne­na­in­stalujete, ale také si ne­na­in­stalujete IE 8 na Win­dows 8. Kam tím mířím? Tak totiž vy­padá UA string In­ter­net Ex­plo­reru v kom­pa­ti­bil­ním re­žimu. Sice ne ser­veru, ale až Ja­vaScriptu, nicméně ně­které mě­řící kódy sbírají data je­nom z něj. Až na pří­pady, kdy tvoří kom­bi­nace verze pro­hlí­žeče a ope­rač­ního systému zjevný ne­smysl, nejde po­znat, ja­kou část v podílu IE 8 tvoří no­vější verze pře­pnutá do kom­pa­ti­bil­ního re­žimu. Nelze se tedy di­vit tomu, že má v ně­kterých mě­ření IE 8 tak vy­soký podíl.

Prerendering

Chrome při­šel s ná­pa­dem na­čítat ně­které stránky ještě před tím, než na ně uži­va­tel klikne. Jak to ví do­předu? Neví a ani ne­může. Ně­které na­čtené a vy­kres­lené stránky se pak ni­kdy ne­zob­razí. Není to za­ne­dba­telné, jde o více než 10 % na­čte­ných strá­nek. Ta­kové je po­třeba do sta­tis­tik ne­za­hr­no­vat. Na­pří­klad Ne­tAp­pli­cati­ons to dělá, Stat­Coun­ter ne. Proto má Chromu ve sta­tis­ti­kách Stat­Coun­teru ná­padně vy­soký podíl.

Telefon, nebo PC

Ně­která mě­ření se tý­kají jen desk­to­po­vých pro­hlí­žečů. Tam má IE podíl vy­soký, je ale po­třeba při­znat, že data z desktopu re­a­litě ne­od­po­ví­dají. Zatímco v desktopu do­mi­nuje IE, v mo­bilu ce­lo­svě­tově Sa­fari, v Česku však An­droid. Otáz­kou zů­stává, jaké jsou podíly mezi te­le­fony, tablety a desk­topy. Zatím má desktop stále 90 %.

Prohlížeče na iOS

Před­po­klad, že Chrome a Opera mají Blink, ne­platí na iOS. Ap­ple ne­vpustí do Ap­pS­tore pro­hlí­žeč, který není po­sta­ven na jeho já­dře Web­Kit. Ho­dily by se spíše sta­tis­tiky vy­kres­lo­va­cích ja­der, než pro­hlí­žečů. Vzniklo to ale his­to­ricky, pro­tože dříve měl každý pro­hlí­žeč svoje vlastní já­dro. A tak když se dí­váme na podíl Chromu na te­le­fo­nech, je po­třeba si od něj od­mys­let tu část, kte­rou tvoří Chrome na iOS, pro­tože tam se chová stejně jako Sa­fari.

Ochrana před sledováním a AdBlock

In­ter­net Ex­plo­rer má funkci Ochrana před sle­do­vá­ním, ostatní pro­hlí­žeče mají Ad­Block. Zatímco Ad­Block je v po­hodě, pro­tože vět­šina fil­trů ne­blo­kuje mě­ření ná­vštěv­nosti, za­pnutá au­to­ma­tická ochrana před sle­do­vá­ním v IE blo­kuje jaký­ko­liv vlo­žený cizí ob­sah, který se vy­sky­tuje na více roz­díl­ných we­bech. A je jedno, jestli se jedná o re­klamu, mě­ření ná­vštěv­nosti, jQuery, font, Disqus nebo Fa­ce­book like. Pod­statné je, že jde o ob­sah z jiné do­mény, který může na­sta­vit co­o­kie. Je asi ne­prav­dě­po­dobné, že by byl po­čet lidí s au­to­ma­tic­kou ochra­nou před sle­do­vá­ním ně­jak sta­tis­ticky významný. Za­pnutí té funkce si žádá 6 klik­nutí a ještě k tomu to ne­na­jdete v mož­nos­tech v zá­ložce Zabez­pe­čení, ale ve Správě do­plňků, ač­ko­liv se jedná o na­tivní sou­část IE. Na druhou stranu a dů­sledně vzato, po­kud si nejsme jisti, ko­lik lidí si tuto ochranu za­pnulo, ne­mů­žeme si být jisti ani podílem IE v Go­o­gle Analy­tics.

Mimochodem

Číslo bez jed­notky dává smysl, jen po­kud se jedná o bezroz­měr­nou ve­li­činu. Tedy ty­picky ně­jaký podíl, který je v in­ter­valu <0,1>, proto se vyja­dřuje v se­ti­nách a značí se % (z ital­ského per cento). Po­kud ně­kdo pro­nese ně­jaké vyjá­d­ření, které se týká ur­či­tého pro­centa (v lep­ším pří­padě do­ta­zo­va­ných) lidí, nemá vy­po­ví­dající hod­notu, po­kud ne­víme nic o tom, jaký je ce­lek.

Závěrem

Ať už jsou glo­bální sta­tistky ja­ké­ko­liv, dů­le­žité jsou možná jen když dě­láte nový web. Po­kud ite­rujete, dů­le­žitá jsou data namě­řená na va­šem webu, pro­tože víte, jací jsou vaši ná­vštěv­níci a na koho máte cí­lit. Sa­mot­ného mě pře­kva­pilo, že tento blog čte více uži­va­telů v Chromu, než v IE (nebo z nich hodně po­u­žívá ochranu před sle­do­vá­ním, to ne­tu­ším). Jsem za to moc rád. Vychytal jsem tu hodně věcí, které dřív fun­go­valy jen v IE, zejména na hlavní stránce. Vy­vedlo mě to z omylu, že zrovna na tomto blogu inte­ro­pe­ra­bi­litu to­lik ře­šit ne­mu­sím. Opak je prav­dou. In­te­ro­pe­ra­bi­lity mat­ters.