Dajbych.net


Novinky v Internet Exploreru 8

, 4 minuty čtení

Vý­vo­jáři In­ter­net Ex­plo­reru na svém bloguuvedli, že je­jich pro­hlí­žeč v re­žimu stan­dardů pro­šel Acid2 tes­tem. Snad všichni we­b­de­sig­néři na tuto zprávu če­kali už ně­ko­lik let. První be­taberze, která po­sune IE do sou­čas­nosti, by měla vyjít v prv­ním čtvrt­letí to­hoto roku. Na dveře sice klepe CSS3 a HTML5, ovšem po­sun vpřed, ač­koli je IE stále po­zadu, je ve­lice chvá­lyhodný. Znač­ným po­kro­kem byl i IE7, který kromě vyšší bez­peč­nosti při­nesl pod­poru prů­hled­ného PNG a ale­spoň od­stra­nění těch nej­vět­ších chyb vy­kres­lo­vání.

CSS

Po mnoho let byl tabul­kový layout nej­ob­líbe­něj­ším po­zi­co­va­cím me­cha­nis­mem. Nyní je možné apli­ko­vat tabul­kový layout i na jiné HTML ele­menty. Stačí změ­nit CSS hod­notu dis­play. Mnoho změn do­znalo cho­vání vlast­ností mar­gin a float, které je podle spe­ci­fi­kace CSS 2.1, po­dobně jako vlast­nost text-de­co­ration. Nová vlast­nost out­line se chová stejně jako bo­e­der, jen s tím roz­dílem, že ne­mění roz­měry ele­mentu. Další nové vlast­nosti jsou na­pří­klad bor­der-spa­cing, cap­tion-side, coun­ter-re­set, coun­ter-in­cre­ment, win­dows nebo or­phaps.

Data URI

Ob­rázky a lze ulo­žit přímo do zdro­jo­vého kódu HTML stránky. Stačí po­u­žít base64 kó­do­vání a data pro­to­col.

<img src="data:image/gif;base64,R0lGODdhMAAwAPAAAAAAAP">

DOM

Prototypes

JScript nyní při­náší způ­sob jak pře­psat me­tody a vy­tvo­řit nové okamžitě u všech in­stancí ob­jektů. To umož­ňuje mě­nit DOM ob­jekty při­ro­zeně, jako kdyby byly ob­jekty JScriptu.

Selectors

Jedná se o API, které slouží k výběru ele­mentů stej­ným způsobem, jako se vybírají ele­menty ve stylo­vání. Vybrat lze buď je­den nebo více ele­mentů po­mocí me­tod que­ry­Se­lec­tor a que­ry­Se­lec­to­rAll. Jedná se o velmi rychlý a op­ti­ma­li­zo­vaný způ­sob.

var ele = document.querySelector('#elementId'); var allDetails = document.querySelectorAll('div.detail'); val allParagraphs = document.querySelectorAll('p');

Storage

Touto tech­no­lo­gií pře­ko­nané HTTP co­o­kies na­hra­zují ob­jekty win­dow.ses­si­on­S­to­rage a win­dow.lo­cal­S­to­rage. Umož­ňují velmi jed­no­duše ulo­žit až 10 MB dat. Ses­sion sto­rage se liší jen tím, že se ob­sah smaže se za­vře­ním pro­hlí­žeče. Lo­cal sto­rage je pro kaž­dou sub­do­ménu zvlášť. lo­cal­S­to­rage['exam­ple.com'] je tedy přístupný sub­do­mé­nám. Nao­pak lo­cal­S­to­rage['www.exam­ple.com'] je přístupný pouze do­méně exam­ple.com a ni­ko­liv na­pří­klad mail.exam­ple.com.

var storage = window.localStorage; if (!storage.pageLoadCount) storage.pageLoadCount = 0; storage.pageLoadCount = parseInt(storage.pageLoadCount, 10) + 1; document.getElementById('count').innerHTML = storage.pageLoadCount;

JavaScript

JSON

Pro de­se­ri­a­li­zaci ob­jektů z ře­tězce při­ja­tého po­mocí XHR slouží me­toda JSON.parse. Pro se­ri­a­li­zaci je k dis­po­zici me­toda JSON.strin­gify. Se­ri­a­li­zaci vlast­ního ob­jektu lze upra­vit im­ple­men­tací me­tody toJ­SON.

XDM

Stránky z roz­díl­ných do­mén si mo­hou po­sílat zprávy po­mocí me­tody post­Message a při­jí­mat je ob­sluhou udá­losti on­message.

XDR

Cross-do­main Request umož­ňuje kon­zu­mo­vat služby z různých do­mén. Ob­jekt XDo­ma­inRequest ome­zuje a zabez­pe­čuje spo­jení mezi ne­dů­vě­ryhod­nými částmi stránky.

XHR

Pů­vodní Acti­veX ob­jekt MSXML, který byl vy­tvo­řen pro Micro­soft Outlook Web Ac­cess, se stal ve­lice ob­líbený a mění dnes způ­sob práce s we­bem. Pro­tože je ale dobré z bez­peč­nost­ních dů­vodů pod­poru pro Acti­veX vyp­nout (zmizí tím na­prostá vět­šina bez­peč­nost­ních ri­zik), vznikl ob­jekt Xml­Htt­pRequest, který funk­ci­o­na­litu po­skytne bez nut­nosti od­vo­lá­vat se na Acti­veX. Byl im­ple­men­to­ván do IE7. Osmá verze při­dává mož­nost na­sta­vit vlast­nost ti­me­out. Pro po­u­žití tla­čítka zpět v sou­vis­losti s dy­na­mic­kým ob­no­ve­ním stránky je zpřístup­něna změna URL stránky přes do­cu­ment.lo­cation.hash.