Dajbych.net


Co dnes Joe Belfiore řekl o projektu Spartan?

, 2 minuty čtení

Pro­jekt Spar­tan je kó­dové jméno pro nový we­bový pro­hlí­žeč, který bude sou­částí Win­dows 10. Má dvě hlavní části. První z nich je nový vy­kres­lo­vací re­žim. O jeho vlast­nos­tech pra­vi­delně in­for­muji na tomto blogu. Stručně ře­čeno jde pře­de­vším o kom­pa­ti­bi­litu; o to, aby we­bová stránka prostě fun­go­vala. Druhou částí je nové uži­va­tel­ské roz­hraní, které má 3 nové zá­sadní funkce – mož­nost čmá­rat po stránce, čtecí re­žim do­stupný na desktopu a vylep­šené na­šep­tá­vání obsahující ná­vrhy Cor­tany.

Zá­ložky se pře­su­nuly nad pole s ad­re­sou do ob­lasti, za které se ucho­puje okno pro jeho pře­su­nutí.

Po najetí kur­zoru na zá­ložku se ukáže její náhled.

Vpravo na­hoře je tla­čítko, kterým se zob­razí náhledy všech ote­vře­ných strá­nek tak, jak to známe z Mo­der­ního In­ter­net Ex­plo­reru.

Po stránce bude možné čmárat stylu­sem nebo dotykem.

Bude také možné přidávat ko­men­táře nebo dě­lat výstřižky stránky.

Celé to pak pů­jde sdílet jako rastrový ob­rá­zek.

Desk­to­pová verze bude mít re­žim čtení, jak ho známe z IE pro Win­dows Phone.

Stránku bude možné při­dat do apli­kace K pře­čtení. Od­tud ji bude možné ulo­žit jako sou­bor ve for­mátu PDF.

Na­šep­tá­vání v ad­res­ním řádku ve­dle his­to­rie a výsledků vyhle­dá­vání do­plní i ná­vrhy osobní asi­s­tentky Cor­tany.

Spar­tan ne­bude sou­částí pre­view buildu Win­dows 10, který vyjde v únoru. Bude však sou­částí poz­děj­ších buildů jak pro te­le­fony, tak i pro desk­topy.