Dajbych.net


Podpora adaptivního streamování videa v Internet Exploreru 11

, 3 minuty čtení

Vi­deo a jeho stre­a­mo­vání, hlavně adap­tivní, je na webu do­ména do­plňků pro­hlí­žeče jako Micro­soft Sil­ver­li­ght nebo Adobe Flash Player. Do­plňky pro­hlí­žeče však mají zá­sadní ne­výhodu v tom, že ne­musí cí­lit na stejné spek­trum plat­fo­rem jako pro­hlí­žeč a mají vlastní ak­tua­li­zační po­li­tiku. Jsou ne­příjemné pro vý­vo­jáře, pro­tože na je­jich cílení musí po­u­ží­vat jiný ja­zyk a ne­zřídka kdy i jiné vý­vo­jové ná­stroje. In­ter­net Ex­plo­rer 11 pod­po­ruje adap­tivní šif­ro­vané stre­a­mo­vání vi­dea im­ple­men­to­vané ja­zy­kem Ja­vaScript.

Digital Rights Management

In­ter­net Ex­plo­rer pod­po­ruje pře­hrá­vání vi­dea od verze 9, která pod­po­ruje tag vi­deo. Prů­myslu to však bylo málo. Zkratka DRM tak uklid­ňuje hlavně lidi, kteří ne­znají ná­stroje pro na­hrá­vání vi­dea z ob­ra­zovky, které po­u­žívá každý druhý hráč po­číta­čo­vých her. V praxi DRM zna­mená za­šif­ro­vání stre­amu na ser­veru a jeho de­šif­ro­vání v pro­hlí­žeči. Ori­gi­nální kva­lita vi­dea se tedy od­chy­tit nedá, nicméně hon za jeho co možná nej­vyšší kva­li­tou v praxi zna­mená, že jedno en­ko­do­vání na­víc lid­ské oko ne­po­zná. Pře­nos dat nad SSL, nebo po Wi-Fi, Edge či 3G je šif­ro­ván tak jako tak. Když něco zabez­pe­čujete, vždy si snažte uvě­do­mit, co přesně zabez­pe­čujete a co už ne. Nicméně In­ter­net Ex­plo­rer pod­po­ruje stan­dardy En­cryp­ted Me­dia Ex­tensi­ons a Web Crypto, které jsou vám plně k dis­po­zici za cenu toho, že se va­šemu uži­va­teli vy­bije ba­te­rie jeho za­ří­zení dříve. Umožní vám při­způ­so­bit pro­hlí­žeč va­šemu DRM po­mocí Con­tentDecrip­tion Mo­dule. In­ter­net Ex­plo­rer má pod­poru PlayReady DRM už v sobě.

Adaptive streaming

Příjem­nou změ­nou je pod­pora adap­tiv­ního stre­a­mo­vání. Při­po­meňme, že se jedná o au­to­ma­tic­kou změnu kva­lity pře­hrá­va­ného vi­dea v zá­vis­losti na ak­tuální pro­pust­nosti sítě. In­ter­net Ex­plo­rer im­ple­men­tuje stan­dard MPEG-DASH, který sjed­no­cuje for­mát stre­a­mo­vání na webu. Ži­vo­ta­schop­nost to­hoto stan­dardu pod­tr­huje fakt, že ho vyu­žívá Net­flix k po­sky­to­vání svého ob­sahu. Me­dia Source Ex­tensi­ons vám umož­ňuje na­sta­vit zdroj tagu vi­deo bu­f­fer nemísto sou­boru.

Web Video Text Tracks

Vi­deo je možné snadno do­pro­vo­dit ti­tulky. In­ter­net Ex­plo­rer už od verze 10 pod­po­ruje for­máty TTML (Ti­med Text Mar­kup Lan­guage ) a We­bVTT (Web Vi­deo Text Tracks). Druhý jme­no­vaný vy­chází z for­mátu SubRip (po­u­žívá pří­ponu .srt) a do­vo­luje ti­tulky umís­tit kam­ko­liv po ob­razu, vy­psat ně­jaká slova kur­zí­vou nebo ba­revně. Ti­tulky se vklá­dají vlo­že­ním ele­mentu track do ele­mentu vi­deo. Je možné vlo­žit jich ně­ko­lik, každé pro ně­jaký ja­zyk. Sou­bor s ti­tulky musí být za­slán s hla­vič­kou text/vtt.