Dajbych.net


Nucený a nesmyslný výběr prohlížeče je konečně minulostí

, 3 minuty čtení

Kou­pil jsem si po­čítač, při­hlá­sil se účtem Micro­soft, zvo­lil si barvu po­zadí úvodní ob­ra­zovky a vrhl se do práce. Ne­ru­šené po­u­ží­vání po­čítače mi však náhle zne­příjem­nila ja­kási ak­tua­li­zace, která mě při­nu­tila vybrat si pro­hlí­žeč. Kou­pil jsem si za­ří­zení s Win­dows, tak přece chci po­u­ží­vat pro­hlí­žeč, který je sou­částí Win­dows. Ev­rop­ská ko­mise na to však měla v roce 2009 jiný ná­zor. Do­nu­tila mě vybrat si pro­hlí­žeč znovu. Přes­tože jsem žád­nou změnu ne­chtěl, In­ter­net Ex­plo­rer se ode­pnul z hlav­ního pa­nelu.

Přip­nout si In­ter­net Ex­plo­rer na hlavní pa­nel zpět je otázka jedné, možná dvou sekund. Stačí stisk­nout Start, na­psat In­ter­net Ex­plo­rer a z místní nabídky In­ter­net Ex­plo­reru zvo­lit Přip­nout tento pro­gram na hlavní pa­nel. Ne­byl by to ta­kový problém, kdyby to však ne­vy­ža­do­valo ur­čité před­po­klady. Po­čítač najed­nou ne­fun­guje, jak má. K inter­netu se po­řád při­po­jit dá, ale už to prostě není, co bý­valo. Je to po­dobné, jako když se roz­ladí kla­vír. Sám si ho ne­naladím, musím na to ně­koho se­hnat a to stojí čas i pe­níze.

Po­vin­nost nu­cené změny pro­hlí­žeče, tzv. ballot screen, le­tos v pro­sinci končí. Čeho tím Opera Soft­ware do­sáhl? Opera je stále asi stejně tak ob­líbený pro­hlí­žeč, jako je Li­nux ope­račním systém. Oboje má větší po­chyb­nost sta­tis­tické význam­nosti, než je­jich podíl na trhu. Na­víc Opera pře­sed­lala z Presta na Web­Kit, čímž je po tech­nické stránce asi tak významná, jako Mitsu­bishi F-2 (ja­pon­ská pře­stavba Loc­kheed Mar­tin F-16). Podíl In­ter­net Ex­plo­reru na desktopu ni­jak ne­klesl. Po­slední pět let má po­řád okolo 60 %. Glo­bálně sice klesl na 40 %, ale to hlavně díky vzrůs­tají­címu podílu pře­nos­ných do­ty­ko­vých te­le­fonů s vel­kým dis­ple­jem. Opera Soft­ware tím nic ne­do­ká­zal, Micro­soft tento útok ustál bez úhony. Jediným výsled­kem je, že to zne­příjem­nilo ži­vot tisí­cům ev­rop­ských uži­va­telů, kterým klesla je­jich kon­ku­ren­ce­schop­nost. Prav­dě­po­dobně se i zvedl podíl pro­hlí­žeče Max­thon, je­hož uži­va­telé tak ote­vřeli zadní vrátka čín­ským ko­mu­nis­tic­kým taj­ným služ­bám. Se­čteno a pod­tr­ženo – opravdu skvělá práce Ev­rop­ské ko­mise, jejímž úko­lem je há­jit zá­jmy Ev­ro­panů.