Dajbych.net


Internet Explorer v zajetí uživatelů

, 3 minuty čtení

Micro­soft je spo­leč­nost síd­lící při po­břeží Pa­ci­fic­kého oce­ánu. Je od­tamtud blíž do Soulu, než do Prahy. Prostředí v Ev­ropě je růz­no­rodé a velmi od­lišné od se­ve­ro­a­me­ric­kého. Proto ná­pady, které se tam zdají být skvělé, v ev­rop­ských sou­vis­los­tech už tak skvělé být nemusí. Win­dows se v sou­časné době hodně mění a In­ter­net Ex­plo­rer s ním. Jestli chcete změny ovliv­nit, máte ně­ko­lik mož­ností, jak to udě­lat. Micro­soft v po­slední době za­čal ve vel­kém na­slou­chat i svým zá­kazní­kům mimo ob­chodní spo­leč­nosti.

UserVoice

User­Voice je služba, která do­káže spo­jo­vat kon­cové zá­kazníky a ob­chodní spo­leč­nosti. Uži­va­telé tam píšou své ná­pady na zlep­šení a hla­sují mezi se­bou o ty nej­dů­le­ži­tější.

Dev Platform

Slouží vý­vo­já­řům we­bo­vých strá­nek jako ná­stroj k po­skyt­nutí zpětné vazby na HTML, CSS, Ja­vaScript, vý­kon a ná­stroje pro vý­vo­jáře F12. wp­dev.user­voice.com

Windows Feature Suggestions

Je pro kon­cové uži­va­tele, kteří tak mo­hou vyjá­d­řit své přání, aby Win­dows vy­pa­dal tro­chu ji­nak, než vy­padá nyní. win­dows.user­voice.com

Connect

Micro­soft Con­nect je ná­stroj, kterým mů­žete na­hlá­sit tech­nic­kou chybu ja­kého­ko­liv sou­části Win­dows. Tato vazba je dvou­sečná. Plus je, že jde přímo vý­vo­já­řům, mí­nus je, že mu­síte po­skyt­nout pří­klad, na kte­rém se dá na­hlá­šení chyba opa­ko­vaně vy­vo­lat. con­nect.micro­soft.com/ie

Twitter

Twit­ter je vlastně ta­kový ce­lo­svě­tový chat.

#AskIE

Jed­nou za čas se sejde na Twit­teru hodně lidí z IE týmu a baví se s vý­vo­jáři hashtagem AskIE. twit­ter.com/ha­sh­tag/askie

@IEDevChat

Po­kud ne­chcete če­kat, mů­žete se stručně do­tá­zat IE týmu rov­nou na IE­DevChat. twit­ter.com/ie­devchat

status.modern.IE

Zob­ra­zuje sou­časný názor IE týmu na tech­niky z HTML5, W3C, EC­MAscriptu a IETF. Co se im­ple­men­tuje teď, co poz­ději a o čem se zatím ne­u­va­žuje. Svůj ne­sou­hlas mů­žete dát najevo hla­so­vá­ním. sta­tus.mo­dern.ie

Windows Feedback

Ve Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view je apli­kace Win­dows Fe­edback. Na­jdete ji připnu­tou v nabídce start. Slouží ke sdě­lení va­šeho ná­zoru na další verzi Win­dows. Každý ná­zor mu­síte zařa­dit do správné ka­te­go­rie a pod­ka­te­go­rie. In­ter­net Ex­plo­rer má sa­mo­stat­nou ka­te­go­rii. Není to bezdů­vodně. pre­view.win­dows.com