Dajbych.net


Internet Explorer je bezpečný prohlížeč

, 2 minuty čtení

Český in­ter­net a vy­soké školy jsou plné mýtů a do­hadů o bez­peč­nosti we­bo­vých pro­hlí­žečů. Po­suňme se od po­lo­pravd k ne­zá­vis­lému výzkumu a podí­vejme se, jak si stojí pro­hlí­žeče proti škod­li­vému soft­waru úto­čí­cím na spo­leč­nost. NSS Labs ne­dávno zve­řej­nil svou stu­dii zamě­ře­nou na schop­nost pro­hlí­žeče tyto útoky od­rá­žet. Přes­tože dva nej­lepší pro­hlí­žeče do­sahují po­dob­ných výsledků, je velký roz­díl v tom, v jaké fázi útoku jsou schopné škod­livý soft­ware zjis­tit.

Ne­zá­vislý test NSS Labs probíhal na 120 stro­jích po dobu 28 dnů. Zpráva byla vy­daná už v květnu 2013, ale zdarma pro ve­řejnost byla uvol­něna až půl rok poté.

Pro­hlí­žeče a ope­rační systémy mají tři fáze obrany proti škod­li­vému soft­waru sta­že­nému z in­ter­netu. První fáze (URL Re­putation) hod­notí bez­peč­nost soft­waru podle URL, na které se na­chází. Druhá fáze (Ap­pli­cationRe­putation) pro­vádí hod­no­cení na zá­kladě ob­sahu sta­že­ného sou­boru. Třetí pak před­sta­vuje kon­t­rolu an­ti­vi­ro­vým pro­gra­mem. Tento test se však zamě­řuje jen na první dvě fáze – schop­nost blo­ko­vat škod­livý soft­ware ještě před tím, než při­jde an­ti­vi­rový pro­gram na řadu. Jak na tom jed­not­livé pro­hlí­žeče jsou?

Výhoda blo­ko­vání bě­hem první fáze spo­čívá v zablo­ko­vání škod­li­vého soft­waru ještě před jeho sta­že­ním na osobní po­čítač. In­ter­net Ex­plo­rer zablo­kuje 83,17% mal­waru jen na zá­kladě jeho URL. Pro po­rov­nání Sa­fari zablo­kuje jen 10,15%, Chrome 10,00% a Fi­re­fox 9,92%.

Další fáze obrany se jme­nuje od­lišně podle toho, o jaký pro­hlí­žeč se jedná. V pří­padě In­ter­net Ex­plo­reru jde o Ap­pli­cation Re­putation – sou­část fil­tru Smart­Screen. Zablo­kuje 99,76% útoků, které ne­od­ha­lil URL Re­putation. Ekvi­valentní funkci v Chrome před­sta­vuje Down­load Pro­tection. Ten zablo­kuje 81,28% útoků, které ne­od­ha­lil URL Re­putation.

Další za­jí­mavé srov­nání nabízí účin­nost obrany v zá­vis­losti na době od uvol­nění mal­waru. Zatímco In­ter­net Ex­plo­rer je stejně účinný v nulté ho­dině jako v prv­ním dnu, kdy je na hod­notě 98,14%, Chrome má v nul­tou ho­dinu účin­nost 48,54%, která do prv­ního dne vzroste na hod­notu 72,02%.