Dajbych.net


Internet Explorer 11 je dostupný pro Windows 7

, 2 minuty čtení

Uži­va­telé Win­dows 7 mů­žou pře­jít na nej­no­vější In­ter­net Ex­plo­rer 11 a vylep­šit si tak svůj operační systém součástí Win­dows 8.1. Micro­soft totiž uvol­nil svojí nej­no­vější verzi pro­hlí­žeče i pro tento systém. Na Win­dows 7 se IE11 do­stává měsíc po svém uve­dení ve Win­dows 8.1. Svým uži­va­te­lům při­náší adap­tivní stre­a­mo­vání vi­dea. Přízniv­cům her zase ur­čitě při­jde vhod pod­pora We­bGL. Jeho před­nost je také vy­soká rych­lost, která je o tře­tinu vyšší, než u ostat­ních pro­hlí­žečů.

Vy­dání pro Win­dows 7 je do­stupné v 95 ja­zy­cích, takže je češ­tina sa­mo­zřejmě k dis­po­zici. Za ně­ko­lik týdnů se bude nová verze ší­řit přes Win­dows Up­date. Ne­chcete-li tak dlouho če­kat, mů­žete si no­vou verzi stáh­nout z webu Win­dows.

Jak bývá po­slední do­bou zvy­kem, sa­motný in­stalá­tor je malý a celá ak­tua­li­zace se stahuje až v prů­běhu in­stalace. Ta probíhá rychle, pro­tože se zatím ne­stahují žádné ak­tua­li­zace. Na zá­věr je nutné re­star­to­vat po­čítač, pro­tože je IE sou­část ope­rač­ního systému.

Díky tlaku re­klam­ních agen­tur se mu­síme smí­řit s ok­nem, ve kte­rém máme mož­nost od­škrt­nout za­sílání žá­dosti Do Not Track. V před­chozí ver­zích pro­hlí­žeče byla žá­dost za­sílána au­to­ma­ticky. Micro­soft však za to če­lil velké kri­tice, která ho do­nu­tila tento di­alog při­dat. Tato žá­dost je však jen jakýmsi přá­ním v po­době HTTP hla­vičky po­ža­davku, která má uklid­nit uži­va­tele. K za­me­zení sle­do­vání je v pro­hlí­žeči funkce Ochrana před sle­do­váním, do které si mů­žete stáh­nout fil­try.

Verze pro­hlí­žeče je 11. Číslo re­vize 9600 ozna­čuje RTM (re­le­ase to ma­nu­facturing). Ak­tua­li­zace zatím ne­byla vy­dána žádná, proto je její verze také RTM. Přes­tože se ne­jedná o ak­tua­li­zaci, která by jen tak za­padla, je k dis­po­zici i člá­nek zna­lostní báze KB2841134.