Dajbych.net


IE10 Release Preview pro Windows 7 bude v polovině listopadu

, 2 minuty čtení

Zatímco In­ter­net Ex­plo­rer 10 je ve Win­dows 8 prak­ticky po­řád (pre­view verze OS ob­saho­valy vždy pre­view verzi IE) po­slední pre­view IE10 pro Win­dows 7 vyšla před 14 měsíci. Od té doby vy­chá­zely pre­view verze jen pro Win­dows 8. Za měsíc však ko­nečně vyjde další pre­view verze pro Win­dows 7. Po sběru a za­pra­co­vání pod­nětů od uži­va­telů bude ná­sle­do­vat vy­dání fi­nální verze.

No­vi­nek v In­ter­net Ex­plo­reru 10 je sku­tečně mnoho. Nej­větší do­pad má asi nový HTML5 Quirks re­žim, který se stává výcho­zím re­ži­mem kom­pa­ti­bil­ního zob­ra­zení. CSS gra­di­enty, ani­mace, pře­chody a trans­for­mace stejně jako In­de­xedDB, li­ga­tury písma a me­todu requestA­ni­mati­on­Frame je možné po­u­žít i bez pre­fixu ms-, pro­tože se jedná o sta­bilní spe­ci­fi­kace im­ple­men­to­vané v ale­spoň dvou pro­hlí­že­čích jiných než IE10. S pre­fi­xem ms- je možné po­u­žít CSS fle­xi­ble box layout, grid layout, re­gi­ons a device adap­tation.

In­ter­net Ex­plo­rer 10 do­znal ob­rov­ského ná­růstu vý­konu ve vy­kres­lo­vání a vy­ko­ná­vání EC­MAScriptu. Do by­te­kódu se pře­klá­dají jen ty části zdro­jo­vého kódu, které se budou vy­ko­ná­vat (pro­jekt JSMe­ter z Micro­soft Re­search). Pře­kla­dač nyní pod­po­ruje in­strukce pro­ce­sorů ar­chi­tek­tury x64 a ARM. Vý­počty s čísly s po­hyb­li­vou řá­do­vou čár­kou jsou mno­hem rych­lejší. Přístup k vlast­nos­tem ob­jektů je daleko sviž­nější díky tomu, že si pře­kla­dač dělá před­stavu o vlast­nos­tech ob­jektu. Zno­vupo­u­žití paměti probíhá na po­zadí, což je dobré zejména pro hry. Ty vět­ši­nou vy­tvá­řejí velké množ­ství ob­jektů každý vy­kres­lo­vací cyklus a ne­do­jde k za­tuhnutí (v řádu mi­li­sekund) když je po­třeba staré ob­jekty z paměti od­stra­nit, aby uvol­nili místo no­vým.

Fi­nální verze In­ter­net Ex­plo­reru 10, které se na­chází ve fi­nální verzi Win­dows 8, by tak snad mohla být do konce to­hoto roku do­stupná i pro Win­dows 7.