Dajbych.net


IE se skutečně rozdělí, ale jinak, než tvrdí novináři

, 3 minuty čtení

Když po­zo­rujete pře­dá­vání in­for­mace, je zá­bavné sle­do­vat, jak se in­for­mace zkres­lují, až z toho vznikne něco, co s tou pů­vodní nemá nic spo­leč­ného. Mary Jo Fo­ley, která bydlí v Red­mondu a má tak k in­for­ma­cím blízko, přišla na ZD­Netu s tím, že Micro­soft vydá jiný we­bový pro­hlí­žeč. In­for­maci pře­vzal Ne­owin, WinBeta, Ven­tu­re­Beat, The Verge, Lupa a další. Nic no­vého ale ne­vyšlo najevo. Tyto infor­mace byly do­stupné už před měsí­cem a půl. Pojďme si při­po­me­nout, co fak­ticky o IE 12 víme už teď.

Přepracované uživatelské rozhraní

To, že Microsoft pracuje na další verzi IE, platí vždy. Když se jedna verze do­končí, začne se s prací na další. IE 12 má zřejmě kó­dové jméno Spar­tan. Ob­vykle se ta­kové zprávy vyklá­dají tak, že se na ně­čem pracuje. Jenže v době, kdy se spe­kulo­valo o kó­do­vém jménu, byl IE 11 venku už rok a na další verzi se tedy pra­co­valo už hodně dlouhou dobu. Dů­le­ži­tější je, na čem se vlastně pracuje. Po­kud jste sle­do­vali můj Twit­ter, vě­děli jste, že IE 12 má mít pře­pra­co­vané uži­va­tel­ské roz­hraní dva měsíce před tím, než se toho dovtí­pil WinBeta.

Přiškrcený kompatibilní režim

In­ter­net Ex­plo­rer má ši­roké mož­nosti emulace star­ších verzí. Jak pro­hlí­žeče, tak i stan­dardů. Dá se pře­pí­nat jed­nak mezi Stan­dards / Al­mostStan­dards / Quirks a ne­zá­visle na tom mezi Edge / IE 10 / IE 9 / IE 8 / IE 7 / IE 5. Au­tor we­bové stránky má tu moc při­ká­zat IE, aby emulo­val jeho starší verzi. No jo, jenže pak se ne­smí di­vit, že mu v IE ne­fun­gují věci, které v jiných pro­hlí­že­čích fun­gují. Těch se totiž emulace star­šího re­žimu IE ne­týká. Tak se Micro­soft roz­hodl to změ­nit a právo emulo­vat starší verzi au­to­rům we­bo­vých strá­nek odňal. Právo po­ne­chá pouze kon­co­vým uži­va­te­lům a těm, kteří znají AD a En­ter­prise Mode.

Nový vykreslovací režim

Každá verze IE při­nesla také nový vy­kres­lo­vací re­žim. IE 12 to udělá na­po­sledy. Nový vy­kres­lo­vací re­žim Edge (což je vždy ozna­čení pro nej­no­vější vy­kres­lo­vací re­žim) bude vy­nu­cený. Jako web de­signer se ne­mů­žete spo­leh­nout na to, že se vaše stránky vy­kreslí v kom­pa­ti­bil­ním re­žimu. To jen když dě­láte ERP nebo in­tra­nety. Nic se ale ne­děje, staré stránky budou fun­go­vat stále, po­kud byly od­la­děny pro Web­Kit.

To je ten čer­stvý po­hled na věc, nový abstraktní pro­hlí­žeč, je­hož pod­stata je po­vrch­nímu vnímání in­for­mací ukryta.