Dajbych.net


IE 11.0.16 – 40 oprav

, ani minuta čtení

Na Win­dows Up­date je k dis­po­zici úno­rová ak­tua­li­zace In­ter­net Ex­plo­reru 6, 7, 8, 9, 10 a 11. Opra­vuje 40 po­ten­ci­o­nálně ne­bez­peč­ných chyb, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. SSL 3.0, které už není bez­pečné, se pro ser­very s ome­ze­ným přístu­pem vy­píná. Za 2 měsíce se tak stane pro všechny zóny. Vyšla také ak­tua­li­zace Adobe Flash Playeru 16.0.0.305. Po­kud máte na­stavenou au­to­ma­tickou in­stalaci ak­tua­li­zací, ne­musíte pod­ni­kat žádné kroky.

Více in­for­mací se do­čtete v bez­peč­nostních bulletinech MS15-009 a APSB15-04.