Dajbych.net


Dneškem končí rozšířená podpora Windows Vista

, 11 minut čtení

Win­dows Vista je ope­rační systém, který si dů­věru kon­co­vých uži­va­telů pří­liš ne­získal. Win­dows Vista však od­star­to­val zá­sadní změny k lep­šímu. Tech­no­lo­gie, které byly sou­částí vý­voje Win­dows Vista, jsou dnes zá­kladní sta­vební ka­meny, bez kterých by vý­voj pro plat­formu Win­dows ne­byl tím, čím je dnes.

Bě­hem vý­voje Win­dows Vista (kó­dové jméno Lon­ghorn), se před­sta­vo­valy jeho tři sta­vební pi­líře – Win­dows Pre­sen­tation Foun­dation (kó­dové jméno Avalon), Win­dows Com­mu­ni­cation Foun­dation (kó­dové jméno In­digo) a Win­dows Work­flow Foun­dation (kó­dové jméno Work­flow), všechny jako sou­část .NET Fra­meworku.

Windows Presentation Foundation

Win­dows Pre­sen­tation Foun­dation (WPF) je ná­stupce gra­fické knihovny GDI+, která má na sta­rosti vy­kres­lo­vání uži­va­tel­ského roz­hraní. Na roz­díl od ní vyu­žívá k vý­počtům hlavně GPU, k če­muž vyu­žívá Di­rectX. Gra­fické roz­hraní se po­pi­suje de­kla­ra­tiv­ním ja­zy­kem XAML, což při­náší mož­nost vy­víjet gra­fické roz­hraní apli­kace ne­zá­visle na její funkč­nosti (po­kud po­u­ží­váte ná­vr­hový vzor MVVM). Na roz­díl od HTML však tento ja­zyk není in­ter­pre­to­ván, ale kom­pi­lo­ván. Jeho sou­částí byl i Sil­ver­li­ght, dříve známý jako WPF/E, poz­ději však Micro­soft upřed­nost­nil We­bGL. XAML se po­u­ží­val pro vý­voj na Win­dows Phone i Win­dows Run­time, dnes se vyu­žívá v Uni­ver­sal Win­dows Plat­form a ně­které jeho části na­jdeme do­konce i v HTML5. Vzo­rem pro CSS Grid Layout je XAML Grid.

DirectX 10

Di­rectX 10 je velký up­date Di­rectX API. Za­hr­nuje Sha­der Mo­del 4, změny ve zpra­co­vání zvuku a je při­způ­so­ben no­vému po­jetí ovla­dačů. Xbox 360 ob­sahoval spe­ci­fická roz­šíření Di­rectX 9, které se poz­ději staly sou­částí Di­rectX 10.

Ztrátové komprese JPEG XR

Nej­prve Win­dows Me­dia Photo, poz­ději HD Photo a dnes JPEG XR (Joint Pho­to­gra­phic Ex­perts Group – Ex­ten­ded Range) je ob­ráz­kový ztrá­tový kom­presní for­mát. Pod­po­ruje i bezztrá­to­vou kom­presi, prů­hled­nost (α ka­nál) a 48bi­to­vou ba­rev­nou hloubku (v pří­padě RGB). Do­sahuje zna­telně lep­ších výsledků kom­prese než JPEG. Dnes je stan­dar­di­zo­ván jako ISO/IEC 29199-2:2010 a po­u­žívá se v XPS (open eX­tensi­ble mar­kup lan­guage Pa­per Spa­ci­fi­cation).

Vizualizace obsahu adresáře, živé náhledy souborů

Až do Win­dows XP se ikona sou­boru vždy od­vo­zo­vala od jeho pří­pony. Od Win­dows Vista je ikona náhled do sou­boru – na­pří­klad v pří­padě ob­rázku vi­díte jeho mi­ni­a­turu. Tato myš­lenka se stala zá­kla­dem mo­der­ního uži­va­tel­ského roz­hraní Win­dows Phone a změ­nila po­jetí nabídky Start z hi­e­rar­chie vý­suv­ných nabí­dek (Win­dows 95) na sku­pinu ži­vých dlaž­dic (Win­dows 10).

Windows Communication Foundation

Win­dows Com­mu­ni­cation Foun­dation (WCF) je sada kniho­ven, které do­vo­lují vy­tvá­řet apli­kace jako ser­ve­rové služby a tenké kli­enty. Tím, že při­byla pod­pora pro RSS a JSON, bylo možné vy­tvá­řit jed­no­duchý en­d­point pro Xml­Htt­pRequestASP.NET, čímž se roz­šířily mož­nosti we­bo­vých slu­žeb po­sta­ve­ných na plat­formě .NET.

Windows Workflow Foundation

Win­dows Work­flow Foun­dation je po­pis kroků po­psaný v ja­zyce XAML, po kterých po­stu­puje pro­ces. Po­kud po vy­tvo­ření no­vého tý­mo­vého pro­jektu ne­víte, k čemu jsou dobré XAML sou­bory ve složce Buil­d­Pro­cess­Tem­pla­tes, pak vězte, že se jedná o work­flow au­to­ma­tic­kého buildu v Team Foun­dation Ser­vi­ces.

Ostatní vylepšení v systému

Windows Preinstallation Environment

Win­dows Pre­in­stallation En­vi­ron­ment, zkrá­ceně WinPE, je verze Win­dows, kte­rou spustíte z DVD. Pravda, v dneš­ních do­bách spíše z flash paměti. WinPE 2.0 je zalo­žený na stej­ném já­dře jako Win­dows Vista a ob­sahuje oproti svým před­chůd­cům mnoho no­vých vlast­ností. Jde zejména o pod­poru 64bi­to­vého systému a tech­no­lo­gii Plug & Play.

Instalace z bitové kopie disku

Rych­lejší in­stalaci Win­dows Vista za­jiš­ťo­valo pře­sou­vání bi­tové ko­pie pře­din­stalo­va­ného systému na kon­krétní stroj. Bylo to o hodně rych­lejší než in­stalace ope­rač­ního systému ko­píro­vá­ním jed­not­li­vých sou­borů.

Windows Update není závislý na ActiveX

Na­prostá vět­šina bez­peč­nost­ních hro­zeb In­ter­net Ex­plo­reru (IE) spo­čí­vala ve zne­u­žití roz­hraní Acti­veX. Micro­soft si však ne­mohl do­vo­lit urych­leně ho ze systému ode­brat, pro­tože to mělo dvě zá­sadní pře­kážky. Jed­nak se bez něj ne­o­be­šel Win­dows Up­date a jed­nak ho hojně vyu­ží­valy banky v Jižní Ko­reji. Win­dows Up­date se pře­vedl na systé­mo­vou službu, která už není na IE zá­vislá. To umož­ňuje mimo jiné i staho­vání ak­tua­li­zací na po­zadí.

Větší odolnost jádra OS vůči chybám ovladačů zařízení

Na­prostá vět­šina pádů ope­rač­ního systému Win­dows XP způ­so­bo­valy chyby v ovla­da­čích, zejména gra­fic­kých ka­ret. Micro­soft proto ra­zantně zpřís­nil pra­vi­dla. Do systému se mohly in­stalovat jen ovla­dače, které pro­šly tes­tem kva­lity. Win­dows Up­date také za­čal nabí­zet i nové verze ovla­dačů.

Defragmentace na pozadí

Pevný disk, nej­větší brzda po­čítače, vy­ža­duje pa­t­řič­nou péči, aby brz­dil po­čítač co možná nejméně. Sou­bory nejsou ulo­ženy v celku, ale po čás­tech, aby se zrych­lilo je­jich za­pi­so­vání. Po­kud má však sou­bor mnoho částí (frag­mentů), je nao­pak po­malé jeho čtení. Proto bylo čas od času dobré všechny sou­bory zce­lit (defrag­men­to­vat). Ve Win­dows Vista na to už ne­bylo nutné mys­let, defrag­men­tace probíhala na po­zadí.

Oprávnění v systému

Win­dows XP byl na­vr­žen tak, že se veš­keré zá­sahy do systému pro­vá­dějí přes účet správce po­čítače, zatímco běžný účet je pro denní uží­vání. Přes­tože se mezi účty pře­píná po­měrně snadno (po­mocí klá­ve­sové zkratky Win+L), je přeci je­nom po­ho­dl­nější běžně po­u­ží­vat účet správce. Systém na to však ne­byl při­pra­ven a ta­kovéto uží­vání s se­bou neslo bez­peč­nostní ri­ziko. Win­dows Vista proto přinesl ří­zení uži­va­tel­ských účtů (UAC), kde se ad­mi­nis­trá­tor­ská práva při­dě­lují apli­kaci na vy­žá­dání.

BitLocker Drive Encryption

BitLocker je ná­stroj, který šif­ruje jed­not­livé sek­tory disku al­go­rit­mem AES v re­žimu CBC 128bi­to­vým nebo 256bi­to­vým klí­čem. Re­žimů je po­měrně hodně, nej­za­jí­ma­vější je asi mož­nost ulo­žení klíče do čipu na zá­kladní desce, která jej vydá za­va­děči jen v pří­padě, kdy ne­do­šlo ke změně v na­sta­vení bo­o­to­vání.

Windows Defender a obousměrný firewall

Win­dows Vista ob­saho­val, na roz­díl od Win­dows XP, obou­směrný fi­rewall už od za­čátku. V době Win­dows XP se ještě to­lik ne­před­po­klá­dalo, že si uži­va­tel bude in­stalo­vat pro­gramy, o kterých neví, co dě­lají. Jed­ním z pro­gramů, který měl na sta­rosti hlí­dat ty ostatní, byl Gi­ant An­tiSpy­ware. Poz­ději se stal sou­částí Micro­softu a s ná­zvem Win­dows De­fen­der byl in­te­gro­ván do Win­dows Vista. Dnes se vy­víjí v Micro­soft’s Israel Re­search and De­ve­lo­p­ment Cen­ter, které má asi 600 zaměst­nanců.

Windows PowerShell

Kon­cem roku 2002 za­čal Micro­soft pra­co­vat na Power­Shellu, ten­krát ještě pod kó­do­vým ná­zvem Mo­nad. Pro­tože je po­sta­ven na plat­formě .NET, jeho pi­pe­line je ob­jek­tová. Na roz­díl od ostat­ních shellů v něm tedy není nutné zpra­co­vá­vat text na data, pro­tože struk­turu pro data po­sky­tuje sám je­jich no­sič – ob­jekt.

Internet Explorer 7

In­ter­net Ex­plo­rer 7 ob­saho­val hlavně opravu chyb v apli­ko­vání CSS, aby se tak dů­stojně zařa­dil po bok IE6, který měl ve své době mezi ostat­ními pro­hlí­žeči nej­lepší pod­poru CSS. Sedmé verzi se ne­do­stalo ta­ko­vého uznání, jaké si za­slouží. Ně­kteří vý­vo­jáři totiž místo con­di­ti­o­nal com­ments po­u­ží­vali CSS hacky, ač bylo zcela zřejmé, že za stá­lost in­te­pre­tace ne­zdo­ku­men­to­va­ných a ne­stan­dar­di­zo­va­ných částí kódu ni­kdo ne­ručí. Je s po­di­vem, že i dnes ně­kteří lidé při­su­zují vinu IE7, přes­tože pro­gramá­tor po­u­ží­vá­ním CSS hacků vě­domě vy­tvá­řel stránky tak, že ne­mohl ga­ran­to­vat je­jich kom­pa­ti­bi­litu s no­věj­šími ver­zemi IE. Při­tom není vše­o­becně známé, že hlavní problém jde snadno vyřešit pře­pnutím pro­hlí­žeče do re­žimu box mo­delu In­ter­net Ex­plo­reru (box-si­zing: bor­der-box). Díky tomuto ne­do­ro­zu­mění, které způ­so­bilo kon­sor­cium W3, mu­sela mít každá nová verze IE nový vy­kres­lo­vací re­žim.

Veřejné testování

Micro­soft po­jal vý­voj Win­dows Vista ve­lice ote­vřeně. Verzi Beta 2 si stáhlo přes pět mi­li­onů lidí. Hodně no­vi­nářů a blo­gerů psalo o svých zku­še­nos­tech. Systém sa­mo­zřejmě ne­byl sta­bilní a ne­dal se po­u­ží­vat ke kaž­do­denní práci, což je pro systém, který není v ko­nečné fázi vý­voje, zcela nor­mální. To ale způ­so­bilo, že systém měl špat­nou po­věst ještě před tím, než se do­stal na trh.

Tyto zku­še­nosti se pro­je­vily ve vý­voji Win­dows 7 s kó­dovým jménem Blac­k­bomb, poz­ději Vi­enna. Nové sou­části se do systému slu­čo­valy až ve chvíli, kdy byly od­la­děny, aby ne­roz­bily hlavní vý­vo­jo­vou vě­tev. RC verze byla od­la­děná na­to­lik, že šla po­u­ží­vat ke kaž­do­denní práci bok po boku s Vi­sual Studiem 2010 Beta 1.

Ještě ra­zant­nější změna na­stala s ná­stu­pem Win­dows 10. Nová verze ope­rač­ního systému se in­staluje uži­va­te­lům po­stupně, podle toho, v jakém se na­chá­zejí okruhu. Uži­va­tel si sám zvolí okruh, ve kte­rém se chce na­chá­zet, podle toho, jak si přeje vy­vá­žit sta­bi­litu systému, dobu jeho pod­pory a cenu. Jed­not­livé okruhy jsou In­si­der Fast, In­si­derSlow, In­si­derRe­le­asePre­view, CurrentBranch, CurrentBranchfor Busi­ness a Long Term Ser­vi­cingBranch.