Dajbych.net


Česká klávesnice pro macOS i pro Windows vhodná k programování

, 3 minuty čtení

Každé roz­lo­žení klá­ves­nice mi při­jde vy­slo­veně ne­vhodné. Buď pro pro­gra­mo­vání, nebo pro psaní čes­kého textu. Tvr­do­šíjně se od­mítám při­způ­so­bit tech­nice a tr­vám na tom, aby se tech­nika při­způ­so­bila mně. Sa­mo­zřejmě vy­ža­duji to­tožné rozložení klá­ves ne­zá­visle na tom, jestli je klá­ves­nice při­po­jená k po­čítači s Win­dows nebo s ma­cOS. Ne­mohlo to do­pad­nou ji­nak než vy­tvo­ře­ním vlast­ního roz­lo­žení klá­ves pro oba zmí­něné ope­rační systémy.

Je­li­kož je můj rodný ja­zyk češ­tina, po­tře­buji na klá­ves­nici psát české znaky. Pro­tože ale vět­šinu času píšu v ja­zyce C#, jsou pro mě střed­níky, slo­žené zá­vorky, hra­naté zá­vorky, palce, am­per­sand, do­lar, za­vi­náč, svis­lice, lo­mítko a zpětné lo­mítko ještě dů­le­ži­tější než di­a­kri­tická znaménka. Zatímco český text bez di­a­kri­tiky pře­číst jde a jedna z mála dvoj­znač­ností jsou slova horký a hořký, zkuste si ta­kový přístup uplat­nit na pře­kla­dač.

V ope­rač­ním systému Win­dows se dá s čes­kým roz­lo­že­ním klá­ves pro­gra­mo­vat dobře. Hlavní výhoda oproti české pro­gramá­tor­ské klá­ves­nici je ta, že zacho­vává roz­lo­žení klá­ves QWERTZ. Hlavní znaky pro ge­eky se pí­šou po­ho­dlně.

Horší je to se stříš­kou, pro tu jsem pře­pí­nal na an­g­lic­kou klá­ves­nici po­mocí klá­ve­sové zkratky Alt + Shift. Je­li­kož v C++/CLI pro­gra­muji jen zřídka, ne­byl to problém, ale při psaní re­gulár­ního výrazu jsem po­ci­ťo­val ur­čitý dis­kom­fort.

Je­li­kož v ope­rač­ním systému ma­cOS je české roz­lo­žení klá­ves­nice úplně jiné, než české roz­lo­žení klá­ves­nice ve Win­dows a psát za kaž­dým řád­kem střed­ník po­mocí klá­vesy Op­tion po­va­žuje za ve­lice ne­šťastné, roz­hodl jsem se jed­nat. Stáhl jsem si pro­gram Uke­lele, po­mocí kte­rého jsem si vy­tvo­řil vlastní klá­ves­nici, která co možná nej­více od­po­vídá čes­kému roz­lo­žení klá­ves z Win­dows. Pro­tože mi však ne­vyho­vuje zcela, změ­nil jsem cho­vání vrch­ního řádku při stisk­nuté klá­vese Op­tion. Zvykl jsem si na to tak rychle, že jsem si stáhnul pro­gram Micro­soft Key­bo­ard Layout Cre­a­tor a vy­tvo­řil si to­tožné roz­lo­žení klá­ves i pro Win­dows.

Roz­lo­žení klá­ves vy­padá ná­sle­dovně:

Takto se stisk­nu­tou klá­ve­sou Shift:

A takto se stisk­nu­tou klá­ve­sou Op­tion re­spek­tive Alt Gr:

macOS

Stáh­nout

Sou­bor Czech_PC.keylayout zko­píruje do složky /Lib­rary/Key­bo­ard Layouts. Klá­ves­nici pře­de­jde v Sys­tem Pre­fe­ren­cesKey­bo­ardIn­put Sour­ces+OthersCzech PC.

A pro­tože klá­ve­sové zkratky CTRL + C and CTRL + V jsou těmi nej­čas­těji po­u­ží­va­nými, je dobré na­sta­vit ma­po­vání klá­vesy Ctrl na klá­vesu Com­mand.

Windows

Stáh­nout

Ar­chiv Czech_PC.zip roz­balte a spusťte pro­gram czech_pc\setup.exe. Roz­lo­žení klá­ves při­dejte v Roz­lo­žení klá­ves­niceJa­zy­kové pre­fe­rence Češ­tinaMož­nostiPři­dat klá­ves­niciČeské PC. Na­ko­nec je nutný (tra­diční) re­start Win­dows.