Dajbych.net


Aktualizace IE 9.0.11 na Windows Update

, 1 minuta čtení

Lis­to­pa­dová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 9 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje tři zra­ni­tel­nosti, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Všechny opravy se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel.

Uži­va­telé se za­pnutým UAC (ří­zení uži­va­tel­ských účtů) jsou proti na­pa­dení lépe chrá­něni. Ak­tua­li­zace je na Win­dows Up­date, takže není po­třeba pod­ni­kat žádné zvláštní kroky, po­kud máte po­vo­leny au­to­ma­tické ak­tua­li­zace. V opač­ném pří­padě do­po­ru­čuji vě­no­vat se na­sa­zení této ak­tua­li­zace co nejdříve, pro­tože nej­o­hro­že­nější jsou systémy v době mezi zve­řej­ně­ním zra­ni­telnosti a in­stalací bez­peč­nostní ak­tua­li­zace.

Ak­tua­li­zace je pro In­ter­net Ex­plo­rer a 9 na kli­ent­ských Win­dows hod­no­cena jako kri­tická a pro In­ter­net Ex­plo­rer 9 na Win­dows Ser­veru hod­no­cena jako do­po­ru­čená. In­ter­net Ex­plo­rer 10 není zra­ni­tel­nostmi po­sti­žen.