Dajbych.net


Aktualizace IE 11.0.13 na Windows Update

, 3 minuty čtení

Říj­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje jednu ve­řejně známou zra­ni­tel­nosti a 14 po­ten­ci­o­nálně ne­bez­pečných chyb, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Vyšla také ak­tua­li­zace Adobe Flash Playeru pro In­ter­net Ex­plo­rer 10 na Win­dows 8 a In­ter­net Ex­plo­rer 11 na Win­dows 8.1. Po­kud máte na­sta­ve­nou au­to­ma­tickou in­stalaci ak­tua­li­zací, ne­musíte pod­ni­kat žádné kroky.

Filtrování ActiveX

Jak už jsem psal dříve, In­ter­net Ex­plo­rer za­čal blo­ko­vat za­sta­ralé ovlá­dací prvky Acti­veX. Za měsíc se to začne tý­kat i Sil­ver­li­ghtu, po­kud ne­máte jeho nej­no­vější verzi, což je 5.1.30514.0. Sil­ver­li­ght se ak­tua­li­zuje přes Win­dows Up­date, takže po­kud máte na­sta­ve­nou au­to­ma­tic­kou in­stalaci ak­tua­li­zací, ne­mu­síte pod­ni­kat žádné kroky. V opač­ném pří­padě je to ak­tua­li­zace číslo 2977218.

Zřetelnější vyhledávání

Vyhle­dá­vání z ad­res­ního řádku po­u­ží­vám běžně, ale když mě ně­kdo (kdo zrovna každý den ne­po­u­žívá Vi­sual Stu­dio nebo Power­Shell) vidí pra­co­vat s po­číta­čem, ob­vykle se mě ze­ptá, jak to dě­lám, že tak rychle vyhle­dá­vám. Na­u­čit po­u­ží­vat tento způ­sob vyhle­dá­vání ši­ro­kou ve­řej­nost má upra­vená stránka about:Tabs (je dobré ji mít na­sta­ve­nou jako do­mov­skou stránku, pro­tože vám pak pro­hlí­žeč star­tuje rychle). Ob­sahuje zře­telné pole pro vyhle­dá­vání. Když do něj začnete psát, na­smě­ruje vás do ad­res­ního řádku. Takhle to vy­padá:

Sna­žil jsem se to otes­to­vat a mám k tomu dvě po­známky. Za­prvé, fun­guje to jen na Win­dows 8 a Win­dows 8.1. A zadruhé, zob­ra­zuje se, jen když máte na­sta­vený Bing jako výchozí vyhle­dá­vač. Ostatně zku­sil jsem si v Chromu na­sta­vit jako výchozí vyhle­dá­vač Bing a na Nové kartě mi vyhle­dá­vání také ne­zob­ra­zil.

A jak se k na­sta­vení výcho­zího po­sky­to­va­tele vyhle­dá­vání do­sta­nete? Stisk­něte (le­vou) klá­vesu Alt a z nabídky Ná­stroje vyberte po­ložku Spra­vo­vat do­plňky. Pak už jen z levé nabídky zvo­líte po­ložku Po­sky­to­va­tele vyhle­dá­vání.

Více in­for­mací se do­čtete v bez­peč­nostních bulletinech MS14-056 a APSB11-22.