Dajbych.net


Zrychlete své webové stránky

, 8 minut čtení

We­bové stránky po­u­ží­vají hlavně uži­va­telé, kteří ne­mají ani zdaleka tak vý­konný stroj, jako má je­jich vý­vo­jář. Ten si proto často ne­u­vě­domí, že se stránka vy­kres­luje po­malu. Vy­hněte se po­stu­pům, které vy­kres­lo­vání strá­nek zpo­malují, a osvojte si tech­niky, po­mocí kterých we­bové stránky zna­telně zrychlíte. Pro­jděte si nej­běž­nější osvěd­čené po­stupy shr­nuté do ně­ko­lika struč­ných bodů bez zabíhání do pří­liš­ných po­drob­ností. Po­pi­sují kroky jak na straně kli­enta, tak i na straně ser­veru.

6 hlavních zásad

Snížení síťové náročnosti

Zrychlení odezvy prohlížeče

CSS

JavaScript

modern.IE

Vyu­žijte ná­stroje mo­dern.IE, který au­to­ma­ticky zkon­t­ro­luje vaše stránky. Do­zvíte se, jestli ne­ob­sahují časté chyby, na­vrhne vám do­po­ru­čení jak je­jich kód vylep­šit a ukáže vám, jak se stránky zob­razí na nej­růz­něj­ších za­ří­ze­ních.