Dajbych.net


Zajímavosti o Microsoft Edge – novém prohlížeči pro Windows 10

, 8 minut čtení

Win­dows 10 ob­sahuje nový we­bový pro­hlí­žeč. Jme­nuje se Edge a je vy­tvo­řen pro mo­derní web, je­hož ob­sah má mno­hem blíže k pl­no­hod­not­ným apli­ka­cím, než k velké knihovně sta­tic­kých strá­nek pl­ných textu. Jeho tvůrci jsou ote­vřeni no­vým stan­dar­dům i ná­vrhům we­bových vý­vo­jářů. Nové funkce má při­ná­šet každý měsíc. Stejná verze se kom­pi­luje jak pro pro­ce­sory s ar­chi­tek­tu­rou x86 a x86-64, tak i pro ARM, takže ten samý pro­hlí­žeč běží jak na stol­ních po­číta­čích, tak i v te­le­fo­nech.

Odkud ten název je?

Micro­soft Edge je tech­nicky vzato další verze In­ter­net Ex­plo­reru, která se ale nejme­nuje In­ter­net Ex­plo­rer 12, ale Micro­soft Edge. Ná­zev Edge není ni­čím no­vým. Edge bylo vždy ozna­čení pro nej­no­vější vy­kres­lo­vací re­žim IE. Uve­dení jména Micro­soft na za­čátku ná­zvu je zase po­ža­da­vek mar­ke­tingo­vého od­dě­lení. Zatímco Ap­ple bu­do­val jednu sil­nou značku, v Micro­softu si každá di­vize bu­do­vala značky vlastní – Win­dows, Of­fice, Xbox, MSN a v po­slední době Bing a Skype. Je za­jí­mavé, že zatímco každý ma­ji­tel iPhonu na otázku, kdo ho vyro­bil, okamžitě od­poví, že Ap­ple, má­lokterému ma­ji­teli OS Win­dows se mžiku vybaví Micro­soft. Je dobře, že si to Micro­soft uvě­domuje a něco s tím dělá. Dal­ším dů­vo­dem, proč zrovna Edge, je ten, že za­číná na pís­meno E. Edge tak může mít jen mírně upra­vené logo. Pro mnoho lidí po ce­lém světě je modré E sym­bol in­ter­netu. Mě­nit logo by bylo stejně ne­u­vá­žené, jako ode­bírat nabídku Start.

Nevšední vývoj

Edge se vy­víjel pod kó­do­vým ná­zvem Spar­tan. Nej­prve došlo k roz­dvo­jení IE na dvě od­dě­lené větve. Jedna vě­tev pro IE se bude udr­žo­vat i na­dále kvůli fi­rem­ním zá­kazní­kům, kteří na něm mají po­sta­vené své in­tra­ne­tové apli­kace. Druhá vě­tev pro Edge pro­šla výraz­noumo­der­ni­zací. Šlo zejména o im­ple­men­taci DOMu (Do­cu­ment Ob­ject Mo­delu), jehož zá­klady byly 20 let staré. Odstra­nilo se 6 vy­kres­lo­va­cích re­žimů, které za­jiš­ťo­valy zpět­nou kom­pa­ti­bi­litu (s weby psa­nými pro Net­s­cape Na­vi­ga­tor), a ode­bralo přes 300 apli­kač­ních roz­hraní, zejména Acti­veX a BHO (Brow­ser Hel­per Ob­ject). Pod­pora VB­Scriptu zmi­zela nadobro. Cel­kem se ode­bralo přes 220 tisíc řádků kódu. Tato re­dukce umož­nila rych­lejší a kva­lit­nější im­ple­men­taci no­vých stan­dardů. Na­pří­klad im­ple­men­tace všech stan­dardů z Web Com­po­nents díky tomu zabere dva­krát méně času.

Im­ple­men­tace DOMu pro­chází cel­ko­vou re­or­ga­ni­zací ar­chi­tek­tury, která od­ráží dnešní po­dobu webu, ni­koli webu, který tu byl před 20 lety. Opra­vilo se přes 3 tisíce ne­do­statků ve vy­kres­lo­vání a při­bylo přes 45 no­vých stan­dardů, na­pří­klad HTTP/2. Značně po­kro­čila pod­pora ES6.

Jednotné jádro i univerzální prohlížeč

Není to tak dávno, kdy In­ter­net Ex­plo­rer ne­byl je­den (teď ne­mám na mysli různá čísla verzí, nýbrž celé vý­vo­jové větve), ale exis­to­vala zvláštní vě­tev pro Win­dows, sa­mo­statná odnož pro Win­dows Phone a ex­tra směr pro Xbox (který šel spus­tit jen se zlatým člen­stvím Xbox Live, které bylo za měsíční po­pla­tek). A k tomu ještě exis­to­valy 2 verze uži­va­tel­ského roz­hraní. Jedno pro Desktop (kla­sic­kou Plo­chu) a druhé pro Mo­derní uži­va­tel­ské roz­hraní (známé též jako Me­tro).

S Win­dows 10 při­chází nová éra, na které Micro­soft pra­co­val dlouhé roky. Po sjed­no­cení ja­der Win­dows a Win­dows Ser­veru (s Win­dows Vista) se po­dařilo (s Win­dows 8) sjed­no­tit já­dra Win­dows, Xboxu a Win­dows Phone. Teď (s Win­dows 10) se sjed­no­tilo já­dro Win­dows a Win­dows Em­bed­ded. To umož­nilo vznik jed­notné plat­formy – UPW (Uni­ver­sal Win­dows Plat­form). Já­dro Edge je její sou­částí a za­jiš­ťuje vy­kres­lo­vání HTML s CSS a bě­hové prostředí pro Ja­vaScript. Uži­va­tel­ské roz­hraní Edge je ji­nak běžná uni­ver­zální apli­kace po­sta­vená na této plat­formě. Tím, že bude stejný Win­dows 10 bě­žet jak na PC, tak i na tabletu, te­le­fonu nebo Xboxu, bude i Edge na všech těchto za­ří­ze­ních stejný.

Častější aktualizace

Opera, Fi­re­fox i Chrome získá­vají pod­poru no­vých stan­dardů po men­ších dáv­kách a mno­hem čas­těji, než tomu bylo u In­ter­net Ex­plo­reru. Ten se ak­tua­li­zuje přes Win­dows Up­date každý měsíc, ale jedná se hlavně o bez­peč­nostní opravy. Nové funkce při­bý­valy až s no­vou verzí, která vy­chá­zela zhruba jed­nou za 2 roky. V po­slední době se věci za­čaly mě­nit. Do IE 11 le­tos při­byla pod­pora pro HSTS a před rokem se zlep­šila pod­pora We­bGL, aniž by byla po­vý­šená hlavní verze. Toto tempo však stále ne­bylo do­sta­tečné.

Vy­dání pro­hlí­žeče, stejně jako ja­kého­koli ji­ného značně kom­plex­ního kusu soft­waru, ne­brzdí fakt, že by se celý zdro­jový kód pro samé úpravy dal zkom­pi­lo­vat jen jed­nou za dlouhou dobu. To byl pří­pad Win­dows Vista. Nej­větším problémem je nut­nost v řádu dnů otes­to­vat, jestli je nebo není nové se­sta­vení pro­hlí­žeče do­sta­tečně spo­leh­livé a kom­pa­ti­bilní.

Na mě­ření spo­leh­li­vosti má Micro­soft sa­mo­stat­nou la­bo­ra­toř. Pro po­rov­nání kom­pa­ti­bi­lity slou­žilo 9 tisíc nej­na­vště­vo­va­něj­ších we­bo­vých strá­nek. Toto ře­šení se však ne­o­svěd­čilo. Web má 44 mi­li­ard we­bo­vých strá­nek a pro­hlí­žeč by měl být kom­pa­ti­bilní s vět­ši­nou z nich. Místo toho se vyu­žil Bing. Ten při pro­chá­zení webu hledá vzorce kódu, které se nej­čas­těji po­u­ží­vají. Správná in­ter­pre­tace vzorců pro­hlí­že­čem po­tom za­ručí kom­pa­ti­bi­litu s mnoha strán­kami. Na­víc se dá kom­pa­ti­bi­lita vyhod­no­tit daleko rych­leji. Pro před­stavu ro­bot denně na­vštíví mi­li­ony URL, měsíčně jsou to tri­li­ony.

Změ­nilo se chá­pání správné im­ple­men­tace stan­dardu v pro­hlí­žeči. Správné není to, co je podle spe­ci­fi­kace, ale to, co fun­guje na více we­bech. Spe­ci­fi­kace má vy­chá­zet z toho, co po­u­ží­vají vý­vo­jáři. Spe­kula­tivní po­jetí vý­voje se změ­nilo v prag­ma­tické.

Za­po­meňte také na druhé úterky v měsíci. Z kraje uve­dení Win­dows 10 bu­dou mít ak­tua­li­zace tý­denní ka­denci. Po­stu­pem času by se dáv­ko­vání no­vi­nek mělo ustá­lit na měsíč­ním in­ter­valu.

Větší otevřenost vývojářům

S Ed­gem víte, na kterých vě­cech se zrovna pracuje. Nejen, že Micro­soft udr­žuje se­znam stan­dardů i s je­jich stá­diem im­ple­men­tace, ale při­byla i zá­ložka about:flags, ve které je možné si za­p­nout ex­pe­ri­men­tální funkce. Jed­nou z nich je na­pří­klad asm.js. Tím si jed­no­duše zjis­títe, co no­vého se v bu­doucnu ob­jeví a na jaké tech­niky se můžete zamě­řit. A po­kud byste ne­vě­děli, kde za­čít, hlavní por­tál pro vý­vo­jáře nalez­nete na ad­rese dev.mo­dern.ie.