Dajbych.net


Webová sémantika v praxi – autorství článku

, 3 minuty čtení

Go­o­gle dnes za­čal obo­ha­co­vat své výsledky vyhle­dá­vání. Po­kud stránka ve výsled­cích vyhle­dá­vání ob­sahuje člá­nek, je její úry­vek do­pl­něn o jméno a fo­to­gra­fii au­tora. Pro­tože se Go­o­gle v tomto pří­padě opírá o sé­man­tiku de­fi­no­va­nou syn­taxí mi­k­ro­for­mátů a schema.org, je im­ple­men­tace pří­mo­čará. We­b­de­sig­nér má k dis­po­zici také va­li­dá­tor sé­man­tic­kých údajů. Má to však také zá­sadní úskalí. Bez pro­filu na Go­o­gle Plus se au­tor ne­o­be­jde.

Po­kud chcete vyu­žít bo­hat­ších úryvků strá­nek ve výsled­cích vyhle­dá­vání, musí váš web ob­saho­vat stránku o au­to­rovi, kte­rou vzá­jemně pro­lin­kujete pro­fi­lem na Go­o­gle Plus. Každý člá­nek pak na tuto stránku musí od­ka­zo­vat. Pro­tože tyto od­kazy ve­dou jen jed­ním smě­rem, musí být stránka o au­to­rovi na stejné do­méně jako články.

Stránka o au­to­rovi musí ob­saho­vat od­kaz na jeho pro­fil na Go­o­gle Plus, aby se ově­řilo au­tor­ství jak ze strany Go­o­glu, tak i ze strany webu. K tomu slouží od­kaz se zvlášt­ním URL, který musí ob­saho­vat ID va­šeho pro­filu a být ozna­čen jako mi­k­ro­for­mát rel-me:

<a href="https://plus.google.com/1234567" rel="me"></a>

Dále je po­třeba umís­tit link na váš web do va­šeho pro­filu na Go­o­gle Plus:

Poté stačí už jen od­ka­zo­vat z kaž­dého článku na stránku au­tora po­mocí mi­k­ro­for­mátu author:

<a href="/About.aspx" rel="author"></a>

Ve výsled­cích vyhle­dá­vání se zob­ra­zuje fo­to­gra­fie au­tora spolu s jeho jmé­nem, které vede na pro­fil Go­o­gle Plus:

Exis­tují i jed­no­dušší cesty jak do­sáh­nout téhož, jedná se však o pro­pri­e­tární im­ple­men­tace. Po­kud je emai­lová ad­resa po­u­žitá v účtu Go­o­gle Plus ze stejné do­mény jako články, lze ozna­čit au­tora jen od­ka­zem ve­doucí na emai­lovu ad­resu po­mocí pro­to­kolu mailto. Oče­ká­vejte však zvý­šené množ­ství spamu. Další mož­ností je umís­tit na kaž­dou stránku s člán­kem ikonku ve­doucí na Go­o­gle Plus pro­fil.

Jedná se o další za­jí­mavé vyu­žití mi­k­ro­for­mátů s ši­ro­kým do­pa­dem, které by mohlo zá­jem o ně značně zvý­šit. Uvi­díme, která im­ple­men­tace v bu­doucnu pře­vládne. Až kon­ku­rence za­tlačí na an­ti­mo­no­polní úřady, aby při­nu­tily Go­o­gle brát v po­taz i ostatní so­ci­ální sítě, začne být zřejmé, že im­ple­men­tace po­mocí mi­k­ro­for­mátů dává mno­hem větší smysl. Pro­lin­ko­vání s další so­ci­ální sítí je pak otázka úpravy jen stránky o au­to­rovi, na kte­rou od­ka­zují všechny články. Ne, že by dy­na­mické we­bové stránky ne­u­mož­ňo­valy pro­vést úpravu všech článků stejně snadno, ale je pak nutné če­kat mno­hem déle, než si Go­o­gle­bot všech změn všimne. Na­víc po­kud na web přispívá více au­torů, na­stane problém s tím, že každý z nich ne­musí být na všech so­ci­ál­ních sítích. V tomto pří­padě už je po­u­žití mi­k­ro­for­mátů namísto pro­pri­e­tár­ních ře­šení ne­vy­hnu­telné.