Dajbych.net


W3 vydalo první návrh HTML5

, ani minuta čtení

HTML se po ve­lice dlouhé době opět hýbe vpřed. Pro­tože v sou­časné době na stejné věci pracují dvě sku­piny, ne­zbývá než dou­fat, že se spe­ci­fi­kace HTML 5 od W3 ne­bude zá­sadně li­šit od WHATWG. Po­kud se li­šit bu­dou, ne­zbývá než dou­fat, že se výrobci pro­hlí­žečů vy­kaš­lou na W3 a přikloní se spíše ke sku­pině WHATWG, která se snaží vše po­řádně de­fi­no­vat. Zejména cho­vání v pří­padě chybné syn­taxe, kte­rou má 99,9% we­bo­vých strá­nek.