Dajbych.net


Ubisoft vydal webovou verzi Assassin’s Creed

, ani minuta čtení

Sku­pina v pro­duk­to­vém týmu In­ter­net Ex­plo­reru, která má na sta­rosti dema, po­má­hala Ubi­softu vy­tvo­řit Assas­sin’s Creed Pi­ra­tes pro web. Hra je po­sta­vena na We­bGL a Babylon.JS. Je zdarma a běží ve všech moder­ních pro­hlí­že­čích. Je za­jí­mavé podí­vat se, jak jed­not­livé pro­hlí­žeče hru in­ter­pre­tují. Roz­díly se na­jdou ve vyhla­zo­vání hran, tex­tu­rách, cit­li­vosti ovlá­dání a pře­de­vším v rych­losti vy­kres­lo­vání. A co bylo podle au­torů při vy­tvá­ření to nej­těžší? Věrné si­mulo­vání vln oce­ánu.

Na jaké ad­rese že se hra na­chází? race.assas­sin­scre­ed­pi­ra­tes.com.

Vi­deo z tvorby hry a po­drob­nější in­for­mace pak nalez­nete na webu mo­dern.ie.