Dajbych.net


#Aktualizace

windows update

Internet Explorer podporuje HTTP Strict Transport Security

HTTP St­rict Trans­port Secu­rity (HSTS) po­sky­tuje sluš­nou obranu proti man-in-the-mi­d­dle úto­kům. Stačí, aby ser­ver po­slal ur­či­tou hla­vičku, a pro­hlí­žeč s ním bude na­va­zo­vat spo­jení pouze přes TLS. Ni­kde už pak ne­bude spo­jení, které by bylo nezašif­ro­vané a umožňovalo tak útoč­ní­kovi ovlá­dající sí­ťový pro­voz ne­vě­domky pře­smě­ro­vat uži­va­tele na pod­vod­nou stránku. Dnešní ak­tua­li­zace (3058515) při­dává pod­poru HSTS do In­ter­net Ex­plo­reru 11 pro Win­dows 7 a Win­dows 8.1. Celý článek ›

windows update

IE 11.0.16 – 40 oprav

Na Win­dows Up­date je k dis­po­zici úno­rová ak­tua­li­zace In­ter­net Ex­plo­reru 6, 7, 8, 9, 10 a 11. Opra­vuje 40 po­ten­ci­o­nálně ne­bez­peč­ných chyb, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. SSL 3.0, které už není bez­pečné, se pro ser­very s ome­ze­ným přístu­pem vy­píná. Za 2 měsíce se tak stane pro všechny zóny. Vyšla také ak­tua­li­zace Adobe Flash Playeru 16.0.0.305. Po­kud máte na­stavenou au­to­ma­tickou in­stalaci ak­tua­li­zací, ne­musíte pod­ni­kat žádné kroky. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.15 na Windows Update

Na Win­dows Up­date je k dis­po­zici pro­sin­cová ak­tua­li­zace In­ter­net Ex­plo­reru 6, 7, 8, 9, 10 a 11. Opra­vuje 14 po­ten­ci­o­nálně ne­bez­peč­ných chyb, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Ná­stroje pro vý­vo­jáře F12 mají pře­dě­lané uži­va­tel­ské roz­hraní. Nová po­li­tika dovo­luje správ­cům sítě za­ká­zat SSL 3.0 fall­back. Vyšla také ak­tua­li­zace Adobe Flash. Po­kud máte na­sta­ve­nou au­to­ma­tickou in­stalaci ak­tua­li­zací, ne­musíte pod­ni­kat žádné kroky. SSL 3.0 si však mu­síte vyp­nout ručně. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.14 na Windows Update

Lis­to­pa­dová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje ně­ko­lik zra­ni­tel­ností a ob­sahuje 12 vylep­šení. Fil­tro­vání za­sta­ralých Acti­veX prvků se roz­ši­řuje. En­ter­prise mode do­stává více mož­ností. Vyšla také ak­tua­li­zace Adobe Flash Playeru pro In­ter­net Ex­plo­rer 10 na Win­dows 8 a In­ter­net Ex­plo­rer 11 na Win­dows 8.1. Po­kud máte na­sta­ve­nou au­to­ma­tickou in­stalaci ak­tua­li­zací, ne­musíte pod­ni­kat žádné kroky. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.13 na Windows Update

Říj­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje jednu ve­řejně známou zra­ni­tel­nosti a 14 po­ten­ci­o­nálně ne­bez­pečných chyb, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Vyšla také ak­tua­li­zace Adobe Flash Playeru pro In­ter­net Ex­plo­rer 10 na Win­dows 8 a In­ter­net Ex­plo­rer 11 na Win­dows 8.1. Po­kud máte na­sta­ve­nou au­to­ma­tickou in­stalaci ak­tua­li­zací, ne­musíte pod­ni­kat žádné kroky. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.12 na Windows Update

Zá­ři­jová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9 10, a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje jednu ve­řejně známou zra­ni­tel­nosti a 36 po­ten­ci­o­nálně ne­bez­pečných chyb, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.11 na Windows Update

Srp­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje jednu ve­řejně známou zra­ni­tel­nosti a 25 po­ten­ci­o­nálně ne­bez­pečných chyb, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Ob­sahuje také no­vou me­todu blo­ko­vání ovlá­da­cích prvků Acti­veX. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.10 na Windows Update

Červencová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje jednu ve­řejně známou zra­ni­tel­nosti a 23 po­ten­ci­o­nálně ne­bez­pečných chyb, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.9 na Windows Update

Červ­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje 2 ve­řejně známé zra­ni­tel­nosti a 57 po­ten­ci­o­nálně ne­bez­pečných chyb, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.8 na Windows Update

Květ­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje 2 po­ten­ci­o­nálně ne­bez­pečné chyby, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Mimořádná aktualizace IE (KB2964358) je i pro Windows XP

Micro­soft vy­dal včera ve­čer mi­mo­řád­nou ak­tua­li­zaci, která řeší bez­peč­nostní zra­ni­tel­nost In­ter­net Ex­plo­reru, která byla ob­je­vena před pěti dny. Po­sti­ženy jsou všechny verze IE od verze 6. Fakt, že je bez­peč­nost pro­duktů pro Micro­soft pr­vo­řadým cílem, do­kládá i to, že tato ak­tua­li­zace je k dis­po­zici i pro Win­dows XP – de­kádu starý ope­rační systém, kte­rému ne­dávno skon­čila ně­ko­li­krát prodlu­žo­vaná pod­pora. Zra­ni­tel­nost se ne­tý­kala pro­hlí­žeče v kom­bi­naci re­žimů x64 a Enhan­ced Pro­tec­ted Mode. Celý článek ›

flash

Aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2961887)

Micro­soft vy­dal bez­peč­nostní ak­tua­li­zaci pro Adobe Flash Player, kte­rou Adobe hod­notí jako kri­tic­kou. Zra­ni­tel­nost umož­ňuje útoč­ní­kovi sho­dit systém, pří­padně nad ním pře­vzít kon­t­rolu. Po­kud máte za­pnu­tou au­to­ma­tic­kou in­stalaci ak­tua­li­zací, ne­mu­síte pod­ni­kat žádné kroky, pro­tože je apli­kace dis­tri­buo­vaná přes Win­dows Up­date. V opač­ném pří­padě si na­in­stalujte ak­tua­li­zaci co nejdříve. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.7 na Windows Update

Dub­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje 6 po­ten­ci­o­nálně ne­bez­peč­ných chyb, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Ob­sahuje také nový re­žim kom­pa­ti­bi­lity. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.4 na Windows Update

Břez­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje 2 ve­řejně známé zra­ni­tel­nost a 16 po­ten­ci­o­nálně ne­bez­peč­ných chyb, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.3 na Windows Update

Úno­rová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje jednu ve­řejně zná­mou zra­ni­tel­nost a dva­cet tři po­ten­ci­o­nálně ne­bez­peč­ných chyb, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

flash

Aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2916626)

V lednu žádné bez­peč­nostní ak­tua­li­zace pro sa­motný In­ter­net Ex­plo­rer ne­vyšly. Micro­soft ale vy­dal bez­peč­nostní ak­tua­li­zaci pro Adobe Flash Player, kte­rou Adobe hod­notí jako kri­tic­kou. Zra­ni­tel­nost umož­ňuje útoč­ní­kovi sho­dit systém, pří­padně nad ním pře­vzít kon­t­rolu. Po­kud máte za­pnu­tou au­to­ma­tic­kou in­stalaci ak­tua­li­zací, ne­mu­síte pod­ni­kat žádné kroky, pro­tože je apli­kace dis­tri­buo­vaná přes Win­dows Up­date. V opač­ném pří­padě si na­in­stalujte ak­tua­li­zaci co nejdříve. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.2 na Windows Update

Pro­sin­cová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje sedm po­ten­ci­o­nálně ne­bez­peč­ných míst, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.1 na Windows Update

Lis­to­pa­dová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje jednu ve­řejně zná­mou zra­ni­tel­nost a de­set po­ten­ci­o­nálně ne­bez­peč­ných míst, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. K tomu může do­jít už pouhým zpra­co­vá­ním CSS sou­boru. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.10 na Windows Update

Říj­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje dvě ve­řejně známé zra­ni­tel­nosti a osm po­ten­ci­o­nálně ne­bez­peč­ných míst, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.9 na Windows Update

Zá­ři­jová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje de­set zra­ni­tel­ností, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.8 na Windows Update

Srp­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 Pre­view je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje je­de­náct zra­ni­tel­ností, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.7 na Windows Update

Čer­ven­cová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 Pre­view je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje se­dm­náct zra­ni­tel­ností, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.6 na Windows Update

Červ­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9 a 10 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje de­va­te­náct zra­ni­tel­ností, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.5 na Windows Update

Květ­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9 a 10 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje je­de­náct zra­ni­tel­ností, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. K tomu může do­jít už pouhým zpra­co­vá­vá­ním dat se­ri­a­li­zo­va­ných do for­mátu JSON, který se často po­u­žívá. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.4 na Windows Update

Dub­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9 a 10 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje dvě zra­ni­tel­nosti, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.3 na Windows Update

Břez­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9 a 10 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje jednu ve­řejně zná­mou zra­ni­tel­nost a osm oprav po­ten­ci­o­nálně ne­bez­peč­ných míst, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.2 na Windows Update

Úno­rová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9 a 10 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje tři­náct zra­ni­tel­ností, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Všechny opravy se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

flash

Mimořádná aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2811522)

Micro­soft vy­dal mimo plán dů­le­ži­tou bez­peč­nostní ak­tua­li­zaci pro In­ter­net Ex­plo­rer 10 na Win­dows 8. Jedná se o zra­ni­tel­nosti v Adobe Flash Playeru, kte­rou Adobe hod­notí jako kri­tic­kou. Do­tčený je jak Win­dows 8 a Win­dows RT, tak i Win­dows Ser­ver 2012. Zra­ni­tel­nost umož­ňuje útoč­ní­kovi sho­dit systém, pří­padně nad ním pře­vzít kon­t­rolu. Po­kud máte za­pnu­tou au­to­ma­tic­kou in­stalaci ak­tua­li­zací, ne­mu­síte pod­ni­kat žádné kroky. V opač­ném pří­padě si na­in­stalujte ak­tua­li­zaci co nejdříve. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.1 na Windows Update

Pro­sin­cová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 9 a 10 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje tři zra­ni­tel­nosti, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Všechny opravy se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.11 na Windows Update

Lis­to­pa­dová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 9 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje tři zra­ni­tel­nosti, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Všechny opravy se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

flash

Mimořádná aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2770041)

Micro­soft vy­dal dů­le­ži­tou bez­peč­nostní ak­tua­li­zaci pro In­ter­net Ex­plo­rer 10 na Win­dows 8. Jedná se o zra­ni­tel­nosti v Adobe Flash Playeru, kte­rou Adobe hod­notí jako kri­tic­kou. Do­tčený je jak Win­dows 8, tak i Win­dows Ser­ver 2008, kromě Core edice. Zra­ni­tel­nost umož­ňuje útoč­ní­kovi sho­dit systém, pří­padně nad ním pře­vzít kon­t­rolu. Po­kud máte za­pnu­tou au­to­ma­tic­kou in­stalaci ak­tua­li­zací, ne­mu­síte pod­ni­kat žádné kroky. V opač­ném pří­padě si na­in­stalujte ak­tua­li­zaci co nejdříve. Celý článek ›

flash

Mimořádná aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2758994)

Micro­soft vy­dal mimo plán dů­le­ži­tou bez­peč­nostní ak­tua­li­zaci pro In­ter­net Ex­plo­rer 10 na Win­dows 8. Jedná se o zra­ni­tel­nosti v Adobe Flash Playeru, kte­rou Adobe hod­notí jako kri­tic­kou. Do­tčený je jak Win­dows 8, tak i Win­dows Ser­ver 2008, kromě Core edice. Zra­ni­tel­nost umož­ňuje útoč­ní­kovi sho­dit systém, pří­padně nad ním pře­vzít kon­t­rolu. Po­kud máte za­pnu­tou au­to­ma­tic­kou in­stalaci ak­tua­li­zací, ne­mu­síte pod­ni­kat žádné kroky. V opač­ném pří­padě si na­in­stalujte ak­tua­li­zaci co nejdříve. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.10 na Windows Update

Zá­ři­jová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 9 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje jednu ve­řejně známou zra­ni­tel­nosti a další čtyři zra­ni­tel­nosti, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Všechny opravy se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.9 na Windows Update

Srp­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 9 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje čtyři zra­ni­tel­nosti, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Všechny se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.8 na Windows Update

Červencová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 9 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje dvě zra­ni­tel­nosti, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Všechny se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.7 na Windows Update

Červ­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 9 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje jednu ve­řejně zná­mou zra­ni­tel­nost a dva­náct oprav po­ten­ci­o­nálně ne­bez­peč­ných míst, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Všechny se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.6 na Windows Update

Dub­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 9 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje pět zra­ni­tel­ností, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­zá­važ­nější z nich se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.5 na Windows Update

Úno­rová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 9 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje pět zra­ni­tel­ností, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­zá­važ­nější z nich se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.4 na Windows Update

Pro­sin­cová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 9 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje tři zra­ni­tel­ností, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­zá­važ­nější z nich se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.3 na Windows Update

Říj­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 9 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje de­vět zra­ni­tel­ností, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­zá­važ­nější z nich se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.2 na Windows Update

Srp­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 9 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje dvě ve­řejně známé zra­ni­tel­nosti a pět oprav po­ten­ci­o­nálně ne­bez­peč­ných míst, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Všechny se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.1 na Windows Update

Červ­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 9 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje de­vět zra­ni­tel­ností, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­zá­važ­nější z nich se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›