Dajbych.net


Podívejte se, co můžete používat

, 1 minuta čtení

Pro­duk­tový tým In­ter­net Ex­plo­reru vy­tvo­řil zvláštní stránku, na které se vý­vo­jáři mů­žou do­zvě­dět, které části HTML5 a ostat­ních we­bo­vých stan­dardů už jsou pod­po­ro­vány, které se vy­víjejí nebo ty, je­jichž im­ple­men­tace se zatím ne­plá­nuje. Na jed­nom místě se rychle do­zvíte všechny pod­statné in­for­mace. Od jaké verze mů­žete co po­u­žít, v ja­kém stá­diu je spe­ci­fi­kace a jak jsou na tom s pod­po­rou ostatní pro­hlí­žeče. U všeho je krátký po­pis, takže se hned do­zvíte, o co se vlastně jedná.

Stránka sta­tusIE nabízí i in­for­mace, které byly do­sud uve­řej­ňo­vané jen na vý­vo­jář­ských kon­fe­ren­cích PDC nebo poz­ději Build. Jed­not­livé po­ložky mů­žete fil­tro­vat a jed­ním z fil­trů je i sta­tus In De­ve­lo­p­ment. Do­zvíte se tak, že Micro­soft pro IE chystá pod­poru Cross-Do­main Font Lo­a­ding, CSS Trans­forms - pre­serve-3d, DOM Le­vel 3 XPath, ES6 Array, Math, Num­ber and String, Ga­me­Pad API, Web Dri­verWe­bGLIn­stan­cingEx­tension.