Dajbych.net


Osadníci z Katanu v prohlížeči

, 1 minuta čtení

Micro­soft ve spo­lu­práci s May­fair Ga­mes a Bon­tom Ga­mes vy­vi­nul we­bo­vou verzi Osad­níků z Ka­tanu. Vše je vy­kres­lo­váno přes Ca­n­vas, hráče zvete přes Fa­ce­book nebo email. Hra má uká­zat, co nové tech­niky v pro­hlí­že­čích umož­ňují. Do­po­sud to bylo známé jen vý­vo­já­řům, kteří tam měli před ostat­ními kon­ku­renční výhodu. Po­slední do­bou se však za­číná ob­je­vo­vat stále více uká­zek, které po­chopí všichni. Po­dob­ných pro­jektů bude v bu­doucnu jistě při­bý­vat.

Hra je na ad­rese ca­ta­na­ny­time.com.

Ne­schop­nost Micro­softu do­táh­nout Clic­kOnce do vše­o­becné po­u­ži­tel­nosti zřejmě smetla .NET i z Win­dows a uvol­nila tak cestu we­bo­vým apli­ka­cím. Kdyby .NET bě­žel i na za­ří­ze­ních spo­leč­nosti Ap­ple, mohl by mít ještě v sou­boji s HTML5 šanci. To by však ten­krát ne­směl být Micro­soft roz­tříš­těn do mnoha di­vizí a mu­sel by na­pří­klad vymě­nit pod­poru Of­fice for Mac za pod­poru MSIL v za­ří­ze­ních spo­leč­nosti Ap­ple. Vy­padá to, že kla­sický .NET už bude bě­žet vět­ši­nou jen na ser­ve­rech. Vy­ni­kající WPF teď máme i nad na­tiv­ním kó­dem jak na PC, tak i ve Win­dows Phone a to nej­lepší z něj do­konce i v HTML5 v po­době CSS3 Grid a KnockoutJS.