Dajbych.net


Novinky v Internet Exploreru DC1

, 5 minut čtení

Po­kud vy­víjíte mo­derní we­bové apli­kace, zbystřete. Micro­soft za­čal vy­dá­vat nové verze svého pro­hlí­žeče ur­čené výhradně vý­vo­já­řům. Ote­vírá se tak mož­nost sdě­lit vý­vo­jo­vému týmu, co se vám na im­ple­men­taci no­vých stan­dardů líbí nebo ne­líbí. V čer­s­tvě vy­dané verzi se ob­je­vuje We­b­Dri­ver API, Ga­me­pad API a zdo­ko­naluje se pod­pora We­bGL. Ná­stroje pro vý­vo­jáře F12 ob­sahují drobná vylep­šení. Svůj ná­zor na nové verze mů­žete sdě­lit buď prostřed­nic­tvím spe­ci­a­li­zo­va­ného webu, nebo přes Twit­ter.

Roz­díl to­hoto vy­dání oproti mi­nulým De­ve­lo­per Pre­view je v tom, že v sou­časné době má vý­vo­jový tým při­pra­ve­nou svou in­frastruk­turu k tomu, aby vy­dá­val nové verze pro vý­vo­jáře pra­vi­delně. Dá se tedy oče­ká­vat, že si bu­deme moci vy­zkou­šet nové tech­niky kaž­dých ně­ko­lik měsíců. V mi­nu­losti to bylo možné jen těsně před vy­dá­ním nové verze, a to pouze jed­nou nebo dva­krát krátce po sobě. Nová verze při­tom vy­chá­zela zhruba jed­nou za dva roky.

Verze z IE De­ve­lo­per Chan­nel jdou na­in­stalo­vat jak na Win­dows 8.1, tak i na Win­dows 7. Ne­na­hra­zuje stá­vající in­stalaci IE, obě verze mo­hou být sou­časně na jed­nom systému. Zá­ro­veň ne­mění na­sta­vení v re­gis­trech a drží si vlastní his­to­rii na­vští­ve­ných strá­nek. Zkrátka snaží se být od systému, na kte­rém běží, izo­lo­vaná. Vyu­žívá k tomu App-V, z če­hož plyne, že tyto verze nejsou pří­liš vhodné pro mě­ření vý­konu.

Zna­tel­ného zlep­šení vnitř­ních po­stupů se do­čkala i ob­last vě­nující svou po­zor­nost vý­vo­já­řům. Ti tak mo­hou sdě­lit své ná­zory buď prostřed­nic­tvím Micro­soft Con­nect, nebo přes Twit­ter na @IE­DevChat. Jed­nou za čas se na něm ko­nají chaty s vý­vo­jáři přes #AskIE.

WebDriver API

We­b­Dri­ver umož­ňuje ovlá­dat pro­hlí­žeč pro­gra­mem. Roz­hraní, které to umož­ňuje, je stan­dar­di­zo­váno W3C. Pro­tože pro­gramy tře­tích stran ovlá­dající IE ob­saho­valy chyby, Micro­soft vyho­věl přání vý­vo­jářů a při­šel s vlastní pod­po­rou. Mů­žete si stáh­nout demo, které uka­zuje po­u­žití z ja­zyka C#.

Gamepad API

Ga­me­pad API umožní we­bové stránce re­a­go­vat ve­dle po­velů z myši, klá­ves­nice, či do­ty­kové ob­ra­zovky i na ga­me­pad. Své opod­stat­nění to má zejména na herní kon­zoli Xbox One. Na něm ale we­bové hry zatím spus­tit nejde, chybí mu pod­pora We­bGL. Je to z toho dů­vodu, že IE běží z bez­peč­nost­ních dů­vodů izo­lo­vaně a nemá k hard­waru přímý přístup. Ne­zbývá než dou­fat, že se to ča­sem s ně­jakým up­da­tem změní a we­bové hry jako Ru­ne­s­cape bude možné hrát i na Xboxu One.

WebGL

A u We­bGL ještě chvilku zů­sta­neme. Jeho pod­pora se dále vylep­šuje. Zrych­lilo se vy­kres­lo­vání mnoha stej­ných ob­jektů i tro­júhel­níků se spo­leč­ným vr­cho­lem, při­byla pod­pora pro 16 bi­tové tex­tury a pro pro­měnné v sha­deru. Zvý­šilo se také po­krytí Khro­nos testů z 93 na 97 %.

Nástroje pro vývojáře F12

Ná­stroje pro vý­vo­jáře se vylep­šují ne­u­stále. Mezi po­slední no­vinky patří nové pole pro rychlé pře­pnutí vy­kres­lo­va­cího re­žimu, které se zob­ra­zuje v pra­vém hor­ním rohu bez ohledu na tom, na jaké jste zrovna zá­ložce.

Najít to správné místo v kódu, na které umís­tit bre­ak­point, je ně­kdy zdlouhavé. Nově je však možné na­sta­vit bre­ak­point na ně­kte­rou udá­lost. Když na­stane, vy­ko­ná­vání se za­staví ve va­šem kódu na místě, které udá­lost ob­sluhuje.

Další no­vin­kou jsou tracepoints. Umožní vám lo­go­vat, když na­stane ně­jaká udá­lost. Je to uži­tečné v pří­pa­dech, kdy bre­ak­point udá­lost pře­ruší, na­pří­klad mou­se­move. Místo na­sta­vo­vání bre­ak­pointu a zkou­mání pro­měn­ných si je teď snadno mů­žete vy­psat.

Další vylep­šení se tý­kají zá­lo­žek Paměť a Odezva uži­va­tel­ského roz­hraní, které vám umožní lépe pro­chá­zet a fil­tro­vat velká množ­ství za­zna­me­na­ných dat.

Co přijde dál?

Tech­niky, které se chys­tají pro další vy­dání, mů­žete sle­do­vat na stránce sta­tus.mo­dern.ie. Po­měrně hodně po­zor­nosti se upíná na Ec­maScript 6, který po­sune Ja­vaScript blíže k mo­der­ním ja­zy­kům. Pod­pora JS ite­ra­tors pak umožní roz­ší­řit Ty­pe­Script o asyn­chronní pro­gra­mo­vání.

Cílem im­ple­men­tace Web­Socket a SPDY bylo na­sbírat do­sta­tek zku­še­ností k práci na HTTP 2.0. Ten má při­nést větší bez­peč­nost díky po­vin­nému šif­ro­vání pře­ná­še­ných dat a větší rych­lost díky mož­nosti pře­ná­šet najed­nou více sou­borů jed­ním spo­je­ním. Umožní také ser­veru kon­tak­to­vat kli­enta přímo, bez nut­nosti če­kat na jeho před­chozí žá­dost. V sou­čas­nosti může ser­ver po­slat data kli­en­tovi jen v mo­mentě, kdy si o ně zažádá.

Další in­for­mace na­jdete na webu devchan­nel.mo­dern.ie.

Člá­nek jsem na­psal pro Czech MSDN Blog a Tech­Net Blog CZ/SK.