Dajbych.net


Novinky v EdgeHTML 13.10586 pro vývojáře

, 2 minuty čtení

Nový build Win­dows 10 s čís­lem 10586.3 a ozna­če­ním 1511, Thre­shold 2, nebo též Fall Up­date ob­sahuje také nové vy­kres­lo­vací já­dro pro Micro­soft Edge. Mezi výraznými změ­nami vy­niká pod­pora ams.js, WebRTC a stále se zlep­šující pod­pora ES6. Při­byla také pod­pora ši­kov­ného atri­butu a[down­load] nebo CSS hod­noty ini­tial. Nový Win­dows Run­time ko­nečně do­vo­luje po­u­ží­vat funkci Drag & Drop. Z HTML se dá nově po­u­žít ele­ment tem­plate, me­ter, picture, nebo jed­notka w v atri­butu sr­c­set.

HTML

JavaScript

CSS

Sou­hrn z chan­ge­logu.