Dajbych.net


modern.IE

, 3 minuty čtení

Před na­sa­ze­ním Win­dows Store apli­kace je dob­rým zvy­kem spouš­tět Win­dows App Cer­ti­fi­cation Kit. Pro we­bové apli­kace něco ta­ko­vého chybělo. Možná za­stá­váte ná­zor, že to není po­třeba, pro­tože v praxi se pro­hlí­žeč víc při­způ­so­buje we­bové stránce, než stránka pro­hlí­žeči. Po­kud však chcete se­t­řít roz­díl mezi kli­ent­skou a we­bo­vou apli­kací, mu­síte pro­hlí­žeči umož­nit, aby jí do systému mohl in­te­gro­vat. A to tomu je po­třeba do­dr­žo­vat pár zá­klad­ních bodů.

Váš pod­ni­kový web ur­čitě nese znaky jed­not­ného vi­zuál­ního stylu. Mi­ni­málně ale­spoň fi­remní logo. Pak ur­čitě také fa­vi­con. Jak z ná­zvu plyne, je to ikona, která se zob­razí, když si dá uži­va­tel stránku do ob­líbe­ných po­lo­žek. Nebo si vy­tvoří zá­stupce webu na ploše. Nebo se také zob­ra­zuje spo­lečně s URL. Tím to ale zdaleka ne­končí. Na­pří­klad logo by měl ob­saho­vat i RSS ka­nál. Web by měl jít přip­nout na hlavní pa­nel nebo na star­to­vací ob­ra­zovku. Dlaž­dice na ní už jsou ale po­měrně velké a už asi ne­bude sta­čit 16 × 16 px ikona pro fa­vi­con, že? Jde ně­jak jed­no­duše to­hle všechno uhlí­dat?

Micro­soft k tomu vy­tvo­řil ná­stroj mo­dern.IE, který otes­tuje váš web a upo­zorní vás na pří­padné problémy, které mo­hou ně­kterým uži­va­te­lům zne­snad­nit po­u­ží­vání we­bové apli­kace. Kon­t­ro­luje známé kusy kódu, které způ­so­bují problémy, ově­řuje, jestli se po­u­žívá nej­no­vější vy­kres­lo­vací re­žim pro­hlí­žeče, sle­duje kom­pa­ti­bi­litu ja­vascrip­to­vých kniho­ven s IE, upo­zorní vás, po­kud za­po­me­nete na ně­kte­rého výrobce, když v CSS po­u­ží­váte ven­dor-pre­fi­xes, po­u­káže na pří­tom­nost Flash Playeru i když nejste v Com­pa­ti­bi­lity View se­znamu, což způ­sobí, se Flash na Win­dows 8 ne­zob­razí. Dále zjistí, jestli se stránka zob­razí správně na roz­lič­ných škálách roz­li­šení, které mají dnešní za­ří­zení od Win­dows Phone přes Micro­soft Sur­face a Xbox 360 až po Win­dows PC. Ná­stroj je dále scho­pen od­ha­lit za­sta­ralou brow­ser de­tection, která je spíše ke škodě, než k užitku (s tě­mito prak­ti­kami sku­tečně ve­lice opa­trně). V ne­po­slední řadě vám do­po­ručí po­u­žít MSPoin­ters API po­kud to je za­po­třebí a zkon­t­ro­luje výskyt msap­pli­cation-Ti­le­Co­lor a msap­pli­cation-Ti­leI­mage meta tagů.

Zkrátka a dobře, jedná se o ná­stroj, kterým ve­lice rychle otes­tujete webovou stránku. Umožní vám vy­hnout se těm nej­zná­měj­ším kó­do­vým pro­hřeškům, kterých je sou­časný web bo­hu­žel plný.

Člá­nek byl se­psán pro Czech MSDN Blog.