Dajbych.net


Mimořádná aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2758994)

, ani minuta čtení

Micro­soft vy­dal mimo plán dů­le­ži­tou bez­peč­nostní ak­tua­li­zaci pro In­ter­net Ex­plo­rer 10 na Win­dows 8. Jedná se o zra­ni­tel­nosti v Adobe Flash Playeru, kte­rou Adobe hod­notí jako kri­tic­kou. Do­tčený je jak Win­dows 8, tak i Win­dows Ser­ver 2008, kromě Core edice. Zra­ni­tel­nost umož­ňuje útoč­ní­kovi sho­dit systém, pří­padně nad ním pře­vzít kon­t­rolu. Po­kud máte za­pnu­tou au­to­ma­tic­kou in­stalaci ak­tua­li­zací, ne­mu­síte pod­ni­kat žádné kroky. V opač­ném pří­padě si na­in­stalujte ak­tua­li­zaci co nejdříve.

Další in­for­mace a linky ke sta­žení pro ma­nuální či hro­mad­nou in­stalaci nalez­nete v článku zna­lostní báze KB2758994.

Člá­nek byl se­psán pro Tech­Net Blog CZ/SK.