Dajbych.net


Microsoft přesouvá testy IE do W3C

, 2 minuty čtení

Tak jako jiné pro­gramy, i In­ter­net Ex­plo­rer má své testy, které hlí­dají to, aby se nová verze pro­hlí­žeče cho­vala tak, jako ta stará (po­kud však není zá­mě­rem opak). Po­kud vý­vo­jář svým zá­sahem roz­bije kom­pa­ti­bi­litu, testy za­jiš­ťují, že se o tom do­zví. Bez testů se tedy žádný velký pro­gram vy­tvo­řit nedá. Čím je testů více, tím lépe. Ideál je po­krytí každé jed­not­livé funk­ci­o­na­lity. W3 kon­sor­cium proto shro­maž­ďuje testy, do kterých mo­hou přispí­vat a vyu­ží­vat všichni výrobci pro­hlí­žečů.

Micro­soft dříve této mož­nosti ne­vyu­ží­val. Pro­duk­tový tým In­ter­net Ex­plo­reru se teď ale roz­hodl to změ­nit. Získal tak právo na úpravu již exis­tují­cích testů, které ob­sahují chyby, které se pro­je­vují jen u In­ter­net Ex­plo­reru a klamně tak pů­sobí na sní­žení vnímání jeho kva­lity. Zá­lud­nost tkví v tom, že se chyba týká přímo způ­sobu, jakým se z ob­jektů získá­vají jeho vlast­nosti. Ne­selže tak je­den test, ale tisíce, které tento způ­sob po­u­ží­vají. Další zrád­nost spo­čívá ve znač­ném zjed­no­du­šení práce. Místo toho, aby se testy zamě­řily na kva­litu pod­pory stan­dardu, tes­tují jen po­kus o jeho pod­poru. Zkou­mají jen pří­tom­nost vlast­nosti ob­jektu a už dál ne­řeší, jestli její změna dělá to, co stan­dard po­pi­suje. Současné testy W3C tedy ne­pro­ká­žou kva­litu im­ple­men­tace stan­dardů v In­ter­net Ex­plo­reru. Tu­díž se stalo ne­výhodné stát mimo.

Micro­soft přesouvá svých 150 000 testů do W3C. Ně­které z nich nalez­nete na ob­líbe­ném Gi­tHubu. Po tomto kroku se ob­je­vila kri­tika, že všemi testy od Micro­softu In­ter­net Ex­plo­rer pro­jde. Ano, je to sku­tečně tak. Je to dů­vod, proč ty testy byly na­psány. Sou­časně s tím se ruší IE Tes­ting Cen­ter.