Dajbych.net


Jaký je Microsoft Edge po 3 měsících od uvedení

, 7 minut čtení

Ně­kdy před rokem za­čal Micro­soft pra­co­vat na no­vém pro­hlí­žeči a čtvrt roku na­zpět za­čal být do­stupný pro ve­řej­nost. Zá­ro­veň se tě­šil vel­kého zájmu no­vi­nářů. Jaký Edge vlastně je? Čím se od ostat­ních pro­hlí­žečů to­lik liší? Co od něj mů­žeme če­kat a na co mů­žeme za­po­me­nout? Proč stále není ob­líbený a co s tím Micro­soft hodlá udě­lat? Co způ­so­bilo to, že Edge ne­na­pl­nil oče­ká­vání to­lika uži­va­telů? Na tyto otázky jsem se sna­žil nalézt od­po­vědi.

Rychlý

Edge vy­chází z už tak dost rychlého IE 11 a je to na něm znát. Umí toho více a má menší spo­třebu systé­mo­vých zdrojů. Spo­třeba paměti je oproti IE čtvr­ti­nová. Ve srov­nání s Chrome je o něco menší. Gra­fický vý­kon We­bGL či Ca­n­vasu hodně zá­visí na gra­fické kartě. Po­kud pod­po­ruje Di­rectX 11, v ni­čem není problém. V opač­ném pří­padě ale pro­hlí­žeč ne­umí vy­kres­lit pl­no­hod­not­nou scénu jinými prostředky hru­bou vý­po­četní si­lou. V tom zase vy­niká Chrome.

Bezpečný

Flash jde vyp­nout, SSL 3 už vypnuté je a stejně jako Chrome už ani ne­zob­ra­zuje vý­zvu, jestli se má zob­ra­zit dílčí ob­sah na­čítaný přes ne­zabez­pe­čené při­po­jení, když stránka po zabez­pe­če­ném při­po­jení po­skyt­nuta byla. Na roz­díl od ostat­ních pro­hlí­žečů ne­pod­po­ruje do­plňky, takže je odolný vůči útoč­ným kódům v nich ukrytých. Na druhou stranu je to na vrub po­u­ži­tel­nosti. Správce he­sel se syn­chro­ni­zuje na­příč za­ří­ze­ními. Na roz­díl od Chrome ne­po­tře­buje vstupní heslo, pro­tože běží jen na Win­dows 10, kde je BitLocker a přihlášení není možné bez hesla.

Mobilní

Edge pod­stou­pil tisíce změn (sku­tečně ne­pře­há­ním), díky kterým se mo­bilní we­bové stránky pro­gra­mo­vané pro iPhone zob­razí i na Win­dows Mo­bile. Zatímco na desktopu máte mož­nost si na­in­stalo­vat jiný pro­hlí­žeč a Edge tedy ne­může Win­dows ně­jak výrazně ublí­žit, na Win­dows Mobile není jiná mož­nost, než Edge, pro­tože IE Mo­bile už v něm ne­bude.

Nezkrotný

Jde Edge na­sta­vo­vat sku­pi­no­vými po­li­ti­kami? Ano, jde, ale není toho moc, co by se dalo na­sta­vit. Do­konce nejde ani za­ká­zat Flash, což je podle mého soudu cel­kem zá­sadní věc. Je­diná mož­nost, jak toho do­cí­lit, je na­sta­vit IE 11 jako výchozí pro­hlí­žeč a za­ká­zat v něm Acti­veX. Micro­soft toho v Edge pro velké spo­leč­nosti zatím moc ne­nabízí, nicméně i ony po­řád mo­hou dále po­u­ží­vat IE 11 i na Win­dows 10.

Nedodělaný

Edge byl uve­den s Win­dows 10 ve verzi 12. Po uži­va­tel­ské stránce zvlá­dal to, co In­ter­net Ex­plo­rer, až na Ochranu před sle­do­vá­ním a pod­poru Drag & drop. Možná, že si ještě vzpo­me­nete na to­lik kri­ti­zo­va­nou ab­senci do­plňků, ale ko­lik jich máte v IE na­in­stalo­va­ných a ko­lik z nich ovliv­ňuje pro­hlí­žeč spíš po­zi­tivně, nežli ne­ga­tivně? Ještě jsem ne­po­tkal běž­ného uži­va­tele, který by v IE ak­tivně pra­co­val s do­plňky. Takže je­diné, co ně­komu může v Edge vážně chybět, je Drag & drop.

Ochrana před sle­do­vá­ním je ve­lice uži­tečná funkce, kte­rou má IE už od své 8. verze. Po­u­ží­valo jí ale jen asi 11 % uži­va­telů, takže Edge je jen pro těch zbylých 89 %, kteří již měli tu od­vahu pro­vést up­grade na Win­dows 10. Kon­zis­tenci funkcí ve Win­dows 10 opravdu ne­chápu. Proč při­dali ra­ději do pří­ka­zo­vého řádku pod­poru vklá­dání ze schránky klá­ve­so­vou zkrat­kou a roz­hodli se v no­vém pro­hlí­žeči ne­im­ple­men­to­vat Ochranu před sle­do­vá­ním? Ne­budu si dě­lat iluze o tom, že styly ve Wordu také po­u­žívá jen asi 10 % uži­va­telů. Je to snad dů­vod k tomu, aby byly styly z Wordu odstraněny?

Ob­líbené po­ložky by mohlo na­hra­dit při­pí­nání nej­čas­těji na­vště­vo­va­ných strá­nek. K pře­čtení by bylo fajn, kdyby byl Edge apli­kace ke čtení, což ale není, je to run­time pro we­bové apli­kace. His­to­rie mě ne­za­jímá, uži­teč­nější by byla funkce Bingu, která by do­vo­lo­vala vyhle­dá­vání ome­zit jen na na­vští­vené stránky. A Sta­žené po­ložky se hodí, jen když po­tře­buji zjis­tit, co se pře­stalo staho­vat ve chvíli, kdy jsem za­vřel okno pro­hlí­žeče.

Negramotný

Mů­žete si vybrat mezi Bin­gem, který ig­no­ruje čes­kou kul­turu, nebo Go­o­glem, který na­šep­tává an­g­licky. O to sku­tečně ne­sto­jím. Když píšu výraz česky, chci na­šep­tá­vání česky. To je snad sa­mo­zřejmé. Mezi po­sky­to­va­teli vyhle­dá­vání z ne­zná­mého dů­vodu chybí Se­znam. Zprávy v Úvodu se čes­kým uži­va­te­lům ne­zob­ra­zují. Ano­nymní re­žim je pře­lo­žen jako In­Pri­vate. Asi tím myslí re­žim, který by sem měl po­u­ží­vat v sou­kro­mých by­tech.

Editovatelný

V IE je do­pl­něk, který umožňuje ode­slat stránku do One­Notu a tam jí dál upra­vo­vat. Edge do­vo­luje ve­psat po­známky ke stránce přímo. Ne­vím, ko­lik lidí to po­u­žívá. Já ty­picky po­tře­buji kus stránky zko­píro­vat bez toho, aby se k němu při­le­pila také in­for­mace o zdroji, pro­tože tu do­plní One­Note au­to­ma­ticky a je v něm pak dva­krát. Edge vám ze stránky udělá ob­rá­zek. Ten se špatně pře­náší. Schválně si zkuste na stol­ním po­čítači s 19“ mo­ni­to­rem udě­lat po­známku, kte­rou si pak zob­ra­zíte na te­le­fonu s 5“ dis­ple­jem. Mně je sym­pa­tič­tější text. Víte, má tu pěk­nou vlast­nost, že se jeho či­tel­nost ne­mění, přes­tože zmen­šujete plo­chu, na kte­rém ho vy­kres­lujete. Na roz­díl od ob­rázku totiž snese zala­mo­vání. Zkrátka se vy­sází podle po­třeby.

Sdílný

Edge má tla­čítko na sdílení stejně jako před­chůdce IE 11 pro Mo­derní uži­va­tel­ské roz­hraní. To roz­hodně vítám, pro­tože žádný jiný pro­hlí­žeč (který je údajně) pro Win­dows tuto funkci nemá. A ne­jedná se o žád­nou ma­lič­kost, ale o zá­klad toho, jak se s Win­dows od jeho 8. verze pracuje. Je to jako ne­pod­po­ro­vat ko­píro­vání do Schránky a vklá­dání z ní. Jestli si výrobci ostat­ních pro­hlí­žečů myslí, že budu na do­ty­ko­vém dis­pleji s vir­tuální klá­ves­nicí ře­šit ně­jaké klá­ve­sové zkratky, ple­tou se.

Nedokonalý

Edge je po tech­nické stránce vy­ni­kající pro­hlí­žeč, ale ne­do­dě­lané uži­va­tel­ské roz­hraní a ne­pří­tom­nost ně­kterých funkcí ve srov­nání s IE brání jeho vyu­ží­vání ke všem čin­nos­tem, ke kterým se dá po­u­žívat IE. Micro­soft ne­mohl na uži­va­tel­ském roz­hraní IE nic změ­nit, pro­tože to vždy bylo na úkor do­plňků, za­ve­de­ných bez­peč­nost­ních po­stupů, nebo uži­va­tel­ských ná­vyků. Tím ale Micro­soft nic ne­nu­tilo sle­do­vat, jakým způ­so­bem dnes uži­va­telé pracují s mo­der­ními pro­hlí­žeči. Na uži­va­tel­ském roz­hraní Edge se to hodně pro­je­vilo.