Dajbych.net


Internet Explorer 10 se dvěma novými vykreslovacími režimy

, 2 minuty čtení

In­ter­net Ex­plo­rer 10 při­náší pod­poru mnoha no­vých uži­teč­ných funkcí. Je však stále velké množ­ství strá­nek, které ne­po­u­ží­vají doctype. Pro­hlí­žeče je proto in­ter­pre­tují v quirks re­žimu. Pro­tože se však jedná o staré já­dro z IE5, není v něm možné po­u­ží­vat nové techniky HTML5. Proto IE10 na­hra­zuje starý quirks re­žim no­vým, který je o nové tech­niky do­pl­něn.

Po­slední verze In­ter­net Ex­plo­reru vždy při­nesly nový vy­kres­lo­vací re­žim. Až na verzi sed­mou, která uká­zala, že zá­sadní změny v za­ve­de­ných re­ži­mech nejsou možné. Nový re­žim se zpra­vi­dla při­způ­so­buje ne­dáv­ným stan­dar­dům a ob­sahuje nové funkce. Starý re­žim se zpra­vi­dla ne­mění, aby zů­stala zacho­vána kom­pa­ti­bi­lita se star­šími strán­kami. In­ter­net Ex­plo­rer 10 je vý­jim­kou i pra­vi­dlem zá­ro­veň. Ob­sahuje čer­stvý vy­kres­lo­vací re­žim s dů­klad­nější pod­po­rou CSS3 a HTML5. Zá­ro­veň také při­náší nový vy­kres­lo­vací re­žim, který bude výchozí pro stránky, které ne­mají doctype. Jedná se o starý adap­tivní re­žim do­pl­něný o nové funkce jako <ca­n­vas>, <au­dio>, a <vi­deo>.

Po­kud jsou vaše stánky dě­lány s úmys­lem sho­dit re­žim pro­hlí­žeče do quirks módu, na­in­stalujte si In­ter­net Ex­plo­rer 10 Plat­form Pre­view 4 a zkon­t­ro­lujte, jestli se v no­vém quirks módu vy­kres­lují stále stejně. Po­kud se vy­skytne problém, mů­žete snadno pře­pnout re­žim pro­hlí­žeče zpět do časů IE5 při­dá­ním:

<meta http-equiv="X-UA-Com­pa­ti­ble" con­tent="IE=5">

Ne­do­statky v no­vém quirks módu mů­žete pří­padně na­hlá­sit přímo vý­vo­já­řům Inter­net Explo­reru na Micro­soft Con­nect.

Člá­nek byl se­psán pro Czech MSDN Blog.