Dajbych.net


Internet Explorer 10 pro Windows 7

, 4 minuty čtení

Od úterka je k dis­po­zici In­ter­net Ex­plo­rer 10 také pro uži­va­tele Win­dows 7. Na Win­dows Up­date se ob­jeví nej­prve těm, kteří si na­in­stalo­vali IE10 Re­le­ase Pre­view, po­stupně se ale bude roz­ši­řo­vat mezi všechny uži­va­tele Win­dows 7 (až na ty, kterým správci na­in­stalo­vali IE10 Blocker Tool­kit). De­sátá verze pro­hlí­žeče při­náší významná vylep­šení v mnoha ob­las­tech – we­bo­vých stan­dardů, vý­konu, bez­peč­nosti, ochrany před sle­do­vá­ním a spo­leh­li­vosti.

In­stalace IE10 na Win­dows 7 vy­ža­duje pří­tom­nost ak­tua­li­zace KB2670838. Je na­zý­vaná Plat­form Update a po­kud si dobře vzpo­mí­nám, po­dob­nou ak­tua­li­zaci vy­ža­do­val i IE9. In­ter­net Ex­plo­rer je ne­díl­nou sou­částí ope­rač­ního systému. Vy­kres­luje na GPU a vyu­žívá k tomu Di­rectX. Plat­form Up­date toto roz­hraní ak­tua­li­zuje spolu s při­dru­že­nými kom­po­nen­tami a ko­deky, jed­ním z nich je na­pří­klad H.264.

Zlep­šení, která přispí­vají k rych­lej­šímu vy­kres­lo­vání, men­šímu vy­tí­žení hard­waru a tím k delší výdrži ba­te­rie pře­nos­ného za­ří­zení, se ne­o­de­hrá­vají jen na poli vy­kres­lo­vání. Ob­rov­skou op­ti­ma­li­zací pro­šel i ja­vascrip­tový en­gine, který je v sou­časné době su­ve­rénně nej­rych­lejší, po­va­žujeme-li Sun­Spi­der test jako něco prů­kaz­ného. Rych­lost na­čítání stránky totiž stejně zá­visí pře­de­vším umu vý­vo­jáře. Ko­lik mi­li­sekund bě­žel Sun­Spu­der verze 0.9.1 na po­čítači s CPU In­ter Core i7 s tak­tem 2,67 GHz a 64bi­to­vým ope­rač­ním systé­mem s 6 GB RAM zná­zor­ňuje tento graf. Ve­li­kost od­chylky je zná­zor­něna svět­lej­ším od­stí­nem.

Dal­ším za­jí­ma­vým srov­ná­ním je schop­nost pro­hlí­žeče au­to­ma­ticky vyhrát hru Hle­dání min, při­čemž se po­stup ve hře prů­běžně vy­kres­luje. Stroj je stejný jako v pře­de­šlém pří­padě a všechny apli­kace bě­žící na po­zadí jsem tak­též ukon­čil. Fi­re­fox 19 byl z testu vyřa­zen, pro­tože ne­do­ká­zal stánku správně na­číst. Graf zná­zor­ňuje dobu ře­šení hry v sekun­dách. Je za­jí­mavé, že zatímco IE10 Plat­form Pre­view do­sáhl času 2,2 s, IE10 RTM se zlep­šil na 1 s.

Testy z dílen Micro­softu se ob­vykle velmi liší od těch ostat­ních, které se zamě­řují jen na kon­krétní ob­last. Vět­ši­nou zbě­sile vy­kres­lují, na­čí­tají velké sou­bory, po­u­ží­vají Xml­Htt­pRequest, upra­vují DOM – zkrátka to, co dělá běžná stránka, po­kud na­pří­klad na­čítá ko­men­táře pod člán­kem až ve chvíli, kdy na­skro­lujete pod člá­nek.

Po­kud máte na­du­paný po­čítač a vý­kon­nostní vylep­šení ne­po­va­žujete za pří­liš dů­le­žité, za­jisté do­ce­níte in­te­gro­va­nou kon­t­rolu pra­vo­pisu. Je do In­ter­net Ex­plo­reru pře­ne­sena z Micro­soft Of­fice. Slovo, které není ve slov­níku, se pod­trhne čer­veně. Ve Win­dows 8 slouží ke změně ja­zyka kon­t­roly klá­ve­sová zkratka Win + me­zer­ník, což je systé­mové funkce. Ve Win­dows 7 se ja­zyk mění přes místní nabídku v pro­hlí­žeči.

Pro vý­vo­jáře je pod­statné, že IE10 při­náší pod­poru pro 29 (podle jiných zdrojů přes 30 – těžko ur­čit, co se dá po­va­žo­vat za sa­mo­statnou normu) no­vých stan­dardů. Je­jich stručný pře­hled na­jdete v mém sa­mo­stat­ném článku. Ob­sáh­lejší pře­hled pak nalez­nete v IE10 Guide for De­ve­lo­pers.

Ob­vykle se tyto řádky uvádí, když vyjde ak­tua­li­zace ně­jaké hry, ale vzhle­dem k tomu, že In­ter­net Ex­plo­rer vy­kres­luje přes Di­rectX, si to ne­mohu od­pus­tit. Zkon­t­ro­lujte si, že máte na­in­stalo­vané nej­no­vější WHQL ovla­dače k vaší gra­fické kartě. Staho­vat mů­žete z webu NVI­DIA re­spek­tive AMD.

Člá­nek jsem na­psal pro Tech­Net Blog CZ/SK.