Dajbych.net


IE ve Windows Phone 8.1 má nový User-Agent řetězec

, 2 minuty čtení

Všechny weby zatím nejsou re­spon­zivní a mnoho z nich má ještě dvě verze. Jednu pro stolní po­čítače, druhou pro pře­nosná za­ří­zení. Algo­ritmy, které za­jiš­ťují, že se na te­le­fonu zob­razí ta verze pro přenosná za­ří­zení, ob­sahují chyby. IE proto ne­zbývá nic ji­ného, než se těm chy­bám při­způ­so­bit. Nejde to ale ji­nak, než změ­nit tvář a před­stírat jiný pro­hlí­žeč. Uži­va­telé po­cítí změnu k lep­šímu, zatímco nej­hla­si­těji bu­dou pro­tes­to­vat ti vý­vo­jáři, kteří svou ig­no­rací IE ce­lou si­tuaci způ­so­bili.

Je to téměř rok, co vy­šel In­ter­net Ex­plo­rer 11 jako sou­část Win­dows 8.1 a ak­tua­li­zace pro Win­dows 7. Jedna z mno­hých změn, které ob­sahuje, je nová po­doba User-Agent ře­tězce (jedná se o HTTP hla­vičku, kte­rou pro­hlí­žeč po­sílá ser­veru s kaž­dým po­ža­dav­kem). Pro­tože je mnoho ja­vascrip­to­vého kódu na­psáno prostě špatně a tím účelně ome­zuje uži­va­tele IE, ne­zbývá nic ji­ného, než před­stírat jiný pro­hlí­žeč. In­ter­net Ex­plo­rer už tak ani na Win­dows Phone nemá iden­ti­fi­ká­tor MSIE.

User-Agent ře­tě­zec In­ter­net Ex­plo­reru na Win­dows Phone tedy vy­padá takto:

Mozilla/5.0 (Windows Phone 8.1; ARM; Trident/7.0; Touch; rv:11.0; IEMobile/11.0; NOKIA; Lumia 720) like Gecko

Zatímco na desktopu změna pomohla zpřístup­nit mo­derní funkce strá­nek, které bý­valy pro IE zá­měrně zablo­ko­vané, na te­le­fonu má ještě je­den významný do­pad. Sa­mo­činné pře­smě­ro­vání na verzi webu pro pře­nosná za­ří­zení bude pro Win­dows Phone účin­nější.