Dajbych.net


Co přináší Internet Explorer 11

, 5 minut čtení

Po roce při­náší In­ter­net Ex­plo­rer opět mnohá vylep­šení pro vý­vo­jáře i uži­va­tele. Je­de­náctá verze bude sou­částí Win­dows 8.1. Pod­po­ruje pro­to­kol SPDY a vy­kres­lo­vání přes We­bGL. Ob­sahuje vylep­šené ná­stroje pro vý­vo­jáře. Stránka připnutá na star­to­vací ob­ra­zovku může mě­nit svojí dlaž­dici stejně, jako na­tivní apli­kace. Na­sta­vení pro­hlí­žeče se syn­chro­ni­zuje na­příč za­ří­ze­ními. In­ter­net Ex­plo­rer 11 Pre­view je pro dr­ži­tele MSDN Sub­scrip­tion k dis­po­zici ke sta­žení.

Co je nového

In­ter­net Ex­plo­rer 11 Pre­view má vylep­še­nou kom­pa­ti­bi­litu za­sta­ralých we­bo­vých strá­nek. Je opět za dal­ším ko­lem op­ti­ma­li­zací, takže se stránky na­čí­tají rych­leji. Stránky zů­stá­vají na­čtené v paměti pro­hlí­žeče i po je­jich opuš­tění, takže je na­vi­gace tla­čítky zpět a vpřed mno­hem rych­lejší.

Platforma s hardwarovou akcelerací

2D vy­kres­lo­vání a 3D vy­kres­lo­vání je po­sta­veno na Di­rectX 9, takže je velmi rychlé. Nyní je možné dě­lat hry pro Win­dows, které po­běží ve we­bo­vém pro­hlí­žeči. Micro­soft vnímá HTML5 jako stan­dard a plat­formu pro apli­kace.

Nové technologie platformy

CSS Background & Borders Level 3

Nová syn­taxe a lepší po­zi­co­vání ob­rázků na po­zadí.

CSS Flexbox Layout Module

Vylep­šení flex­boxu. IE 10 uvedl dis­play: -ms-flex­box, IE11 při­náší dis­play: flex.

Device Orientation Events

Udá­losti pro změny na­to­čení za­ří­zení. Při­hlá­sit se je možné přes win­dow.ad­dE­vent­Lis­te­ner("de­vi­ce­o­ri­en­tation", a funkce ob­drží jako pa­ra­metr ob­jekt s vlast­nostmi event.al­pha, event.beta a event.gamma.

DOM Level 4 Mutation Observers

Vylep­šení v ob­lasti re­a­go­vání na změny DOMu.

Fullscreen API

Jedná se o nový pseudo ele­ment ::bac­kdrop, no­vou pseudo třídu :full­screen a udá­lost full­scre­en­change. Umož­ňují re­a­go­vat na pře­pnutí do re­žimu celé ob­ra­zovky a stylo­vat ele­menty v zá­vis­losti na tom, v ja­kém je pro­hlí­žeč re­žimu.

HTML5 Page Transition Events

Nové udá­losti, které na­stá­vají bě­hem pře­chodu na ji­nou stránku.

Input Method Editor API

Po­kud jste se ně­kdy za­jí­mali o to, jakým způ­so­bem se na po­čítači píše Kan­dži, nebo jiné písmo s řá­dově vět­ším po­č­tem znaků než je po­čet klá­ves, pak je to po­dobné jako po­u­ží­vání T9 na mo­bil­ním te­le­fonu. Na­pí­šete ně­ja­kou kom­bi­naci a ob­jeví se nabídka znaků. Tato lo­gika bude im­ple­men­to­vaná přímo do pro­hlí­žeče.

Media Source Extensions

Roz­šíření ele­mentů vi­deo a au­dio o mož­nost adap­tiv­ního stre­a­mo­vání a rychlého po­sunu i v ob­lasti, kde vi­deo ještě není na­čtené. Ne­ku­pujte si no­vou te­le­vizi, zvažte místo toho větší mo­ni­tor k PC nebo rov­nou pro­jek­tor.

Navigation Timing

Stránky bu­dou moci přesně mě­řit čas svého na­čítání.

Screen Orientation API

Udá­losti pro změny na­to­čení za­ří­zení. Při­hlá­sit se je možné přes win­dow.ad­dE­vent­Lis­te­ner("ori­en­tati­on­change" a funkce ob­drží in­for­maci o tom, jestli je dis­play na výšku, nebo na šířku.

SPDY

SPDY je vylep­šení pro­to­kolu HTTP, které zvy­šuje jeho rych­lost zhruba o 40 %. Z něho vy­chází HTTP 2.0, na je­hož stan­dar­di­zaci pracuje IETF. SPDY udr­žuje jen jedno spo­jení mezi kli­en­tem a ser­ve­rem. Jed­not­livé po­ža­davky mají pri­o­rity a jsou pře­ná­šeny mul­tiple­xo­vá­ním jed­ním so­ke­tem. Kom­pri­mují se i HTTP hla­vičky a vše se ode­hrává nad TLS.

Tracking Preferences Expression

Po­kud si stránka přeje sle­do­vat uži­va­tele, musí to nej­prve v pro­hlí­žeči po­vo­lit.

Web Cryptography API

Jedná se o Ja­vaScrip­tové API pro pro­vá­dění zá­klad­ních kryp­to­gra­fic­kých ope­rací. Na ty jsou in­strukce přímo v pro­ce­soru, takže se jedná o zcela zá­sadní vylep­šení vý­konu. Je proto dobrý ná­pad ne­chat vý­po­četně ná­ročné úkoly na pro­ce­soru, který má na­vr­žené ob­vody přímo pro ně.

WebGL

We­bGL při­náší mož­nost vy­kres­lo­vání 3D gra­fiky. Části kódu stránky se přes Di­rectX 9 vy­ko­ná­vají na GPU, takže je rych­lost srov­na­telná s na­tivní apli­kací. Tato tech­no­lo­gie spolu s Web­Socket umož­ňuje vý­voj her pro we­bové pro­hlí­žeče.

Web Video Text Tracks Format

Jedná se o titulky k vi­deu.

XMLHttpRequest Level 3

Vymě­ňo­vání in­for­mací se ser­ve­rem na po­zadí do­znalo ur­či­tých změn, ale zatím ne­mám k dis­po­zici přesné in­for­mace o tom, jaké to jsou.

Nástroje pro vývojáře

Ná­stroje pro vý­vo­jáře, které se skrý­vají pod klá­ve­sou F12, byly úplně pře­pra­co­vány. Zmi­zelo tla­čítko Ak­tua­li­zo­vat a bre­ak­pointy v Ja­vaScriptu fun­gují ihned bez nut­nosti re­startu skriptu.

Roz­hraní je pře­hled­nější a ná­zvy CSS vlast­ností pod­po­rují in­telli sence. Je možné pro­hle­dá­vat sa­mo­statně styly.

Nově je k dis­po­zici také pro­fi­lo­vání paměti a příjemná je i mož­nost za­chy­cení pamě­ťové haldy stránky v různých ča­sech jejího na­čítání.