Dajbych.net


Aktualizace IE 11 bude i pro Windows 7

, 2 minuty čtení

Ak­tua­li­zace In­ter­net Ex­plo­reru 11 v rámci Win­dows 8.1 Spring Up­date bude do­stupná také pro Win­dows 7 a bude sou­částí Win­dows Phone 8.1. Je k tomu totiž dobrý dů­vod. In­ter­net Ex­plo­rer do­stane En­ter­prise Mode, což je vylep­šený re­žim kom­pa­ti­bil­ního zob­ra­zení, který jde spra­vo­vat přes Group Po­licy. Win­dows Phone 8.1 bude mít zase úsporný re­žim, který bude staho­vat jen re­le­vantní ob­sah stránky. Ušet­říte tak mezi 60 a 80 pro­centy sta­že­ných dat.

Win­dows 8.1 Spring Up­date je v pod­statě Ser­vice Pack. Z ně­ja­kého dů­vodu i tento po­jem pod­lehl mód­nímu trendu, ale bu­diž. Fakt je, že In­ter­net Ex­plo­rer má no­vou funkci ta­ko­vého významu, která byla dříve uvá­děna v rámci ser­vis­ního balíčku nebo nové verze Win­dows.

En­ter­prise Mode pro In­ter­net Ex­plo­rer (EMIE) při­náší vylep­šené kom­pa­ti­bilní zobrazení. Čím se tedy vy­zna­čuje?

En­ter­prise Mode je ve výcho­zím na­sta­vení vypnutý. Za­píná se dvěma zá­znamy v re­gis­tru, které se dají vy­tvo­řit i přes GPO. První ur­čuje, zda se do to­hoto re­žimu bude moct pře­pnout uži­va­tel ručně. Druhý uka­zuje na XML sou­bor, který ob­sahuje se­znam strá­nek, které se mají v En­ter­prise Modu zob­ra­zit přímo.

En­ter­p­sise Mode pro In­ter­net Ex­plo­rer 11 po­máhá pod­ni­kům po­u­ží­vat mo­derní ope­rační systém Win­dows 8.1 nebo cloud služby jako Of­fice 365 spolu se zacho­vá­ním kom­pa­ti­bi­lity s in­ter­ními apli­ka­cemi bez nut­nosti je­jich roz­sáh­lých úprav.

Win­dows 8.1 Spring Up­date je k dis­po­zici ke sta­žení pro před­pla­ti­tele MSDN a Tech­Net. Na Win­dows Up­date se ob­jeví 8. dubna spolu s ak­tua­li­zací IE 11 pro Win­dows 7.

Mějte na paměti, že bez­peč­ností ak­tua­li­zace pro Win­dows 8.1, které vyjdou 13. května, bez této ak­tua­li­zace ne­pů­jdou na­in­stalo­vat.

Člá­nek jsem na­psal pro Tech­Net Blog CZ/SK.