Dajbych.net


Aktualizace IE 11.0.9 na Windows Update

, 2 minuty čtení

Červ­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje 2 ve­řejně známé zra­ni­tel­nosti a 57 po­ten­ci­o­nálně ne­bez­pečných chyb, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel.

Uži­va­telé se za­pnutým UAC (ří­zení uži­va­tel­ských účtů) jsou proti na­pa­dení lépe chrá­něni. Ak­tua­li­zace je na Win­dows Up­date, takže po­kud máte po­vo­leny au­to­ma­tické ak­tua­li­zace, není po­třeba pod­ni­kat žádné zvláštní kroky. V opač­ném pří­padě do­po­ru­čuji vě­no­vat se na­sa­zení této ak­tua­li­zace co nejdříve, pro­tože nej­o­hro­že­nější jsou systémy v době mezi zve­řej­ně­ním zra­ni­tel­nosti a in­stalací bez­peč­nostní ak­tua­li­zace.

Ak­tua­li­zace je pro kli­ent­ské Win­dows hod­no­cena jako kri­tická a pro Win­dows Ser­ver jako dů­le­žitá. Zá­plata pro In­ter­net Ex­plo­rer 6 se týká pouze Win­dows Ser­veru 2003.

Vyšla také ak­tua­li­zace Adobe Flash Playeru pro In­ter­net Ex­plo­rer 2966072, která je hod­no­cena jako kri­tická.

Ur­čitě vás za­razí ne­zvykle vy­soké číslo po­čtu ne­od­hale­ných zra­ni­tel­ností. Není to bezdů­vodně. V ka­nad­ském Van­cou­veru se totiž ko­nala kon­fe­rence Can­SecWest, kde se mimo jiné probírají bez­peč­nostní zra­ni­tel­nosti we­bo­vých pro­hlí­žečů.

Více in­for­mací se do­čtete v bez­peč­nostních bulle­tinech MS14-035 a APSB14-16.