Dajbych.net


Aktualizace IE 11.0.7 na Windows Update

, 2 minuty čtení

Dub­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje 6 po­ten­ci­o­nálně ne­bez­peč­ných chyb, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. Ob­sahuje také nový re­žim kom­pa­ti­bi­lity.

Uži­va­telé se za­pnutým UAC (ří­zení uži­va­tel­ských účtů) jsou proti na­pa­dení lépe chrá­něni. Ak­tua­li­zace je na Win­dows Up­date, takže není po­třeba pod­ni­kat žádné zvláštní kroky, po­kud máte po­vo­leny au­to­ma­tické ak­tua­li­zace. V opač­ném pří­padě do­po­ru­čuji vě­no­vat se na­sa­zení této ak­tua­li­zace co nejdříve, pro­tože nej­o­hro­že­nější jsou systémy v době mezi zve­řej­ně­ním zra­ni­tel­nosti a in­stalací bez­peč­nostní ak­tua­li­zace.

Ak­tua­li­zace je pro kli­ent­ské Win­dows hod­no­cena jako kri­tická a pro Win­dows Ser­ver jako dů­le­žitá. In­ter­net Ex­plo­rer 10 za­sa­žen není. Jedná se sou­časně o po­slední ak­tua­li­zaci pro In­ter­net Ex­plo­rer 6, který s námi byl dlouhých 12 let.

Verze 11.0.5 a 11.0.6 byly pře­sko­čeny a ni­kdy ne­vyšly. Sou­visí to s větší vá­hou této ak­tua­li­zace. Za­vádí totiž funkci Re­žim pod­ni­kové sítě, což je kom­pa­ti­bilní re­žim pro apli­kace na­psané pro IE 7 a 8. Za­píná se přes Sku­pi­nové po­li­tiky.

Vyšla také ak­tua­li­zace Adobe Flash Playeru pro In­ter­net Ex­plo­rer, která je hod­no­cena jako kri­tická.

Více in­for­mací se do­čtete v bez­peč­nostních bulle­tinech MS14-018 a APSB14-09.

Člá­nek jsem na­psal pro Tech­Net Blog CZ/SK.