Dajbych.net


Aktualizace IE 11.0.4 na Windows Update

, 2 minuty čtení

Břez­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje 2 ve­řejně známé zra­ni­tel­nost a 16 po­ten­ci­o­nálně ne­bez­peč­ných chyb, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel.

Uži­va­telé se za­pnutým UAC (ří­zení uži­va­tel­ských účtů) jsou proti na­pa­dení lépe chrá­něni. Ak­tua­li­zace je na Win­dows Up­date, takže není po­třeba pod­ni­kat žádné zvláštní kroky, po­kud máte po­vo­leny au­to­ma­tické ak­tua­li­zace. V opač­ném pří­padě do­po­ru­čuji vě­no­vat se na­sa­zení této ak­tua­li­zace co nejdříve, pro­tože nej­o­hro­že­nější jsou systémy v době mezi zve­řej­ně­ním zra­ni­tel­nosti a in­stalací bez­peč­nostní ak­tua­li­zace.

Ak­tua­li­zace je pro kli­ent­ské Win­dows hod­no­cena jako kri­tická a pro Win­dows Ser­ver jako dů­le­žitá.

Vyšly také ak­tua­li­zace Adobe Flash Playeru pro In­ter­net Ex­plo­rer a to hned dvě. První 21. února a druhá 11. března. První je hod­no­cena jako kri­tická, druhá jako dů­le­žitá.

Více in­for­mací se do­čtete v bez­peč­nostních bulle­tinech MS14-120, APSB14-07 a APSB14-08.

Člá­nek jsem na­psal pro Tech­Net Blog CZ/SK.