Dajbych.net


Aktualizace IE 11.0.14 na Windows Update

, 3 minuty čtení

Lis­to­pa­dová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje ně­ko­lik zra­ni­tel­ností a ob­sahuje 12 vylep­šení. Fil­tro­vání za­sta­ralých Acti­veX prvků se roz­ši­řuje. En­ter­prise mode do­stává více mož­ností. Vyšla také ak­tua­li­zace Adobe Flash Playeru pro In­ter­net Ex­plo­rer 10 na Win­dows 8 a In­ter­net Ex­plo­rer 11 na Win­dows 8.1. Po­kud máte na­sta­ve­nou au­to­ma­tickou in­stalaci ak­tua­li­zací, ne­musíte pod­ni­kat žádné kroky.

Enterprise Mode

En­ter­prise Mode Site List ma­nager nyní umož­ňuje na­sta­vit který kon­krétní vy­kres­lo­vací re­žim se má pro kte­rou stránky po­u­žít. Více se o vy­kres­lo­va­cích re­ži­mech In­ter­net Ex­plo­reru mů­žete do­zvě­dět na mé přád­nášce na MS Festu.

Filtrování ActiveX

Fil­tro­vání Acti­veX nyní fun­guje i v In­ter­net Ex­plo­reru 9 na Win­dows Vista SP2 nebo Win­dows Ser­veru 2008 SP2. Po­čí­naje dne­š­ním dnem se ve­dle za­sta­ralých verzí Javy blo­kují i za­sta­ralé verze Sil­ver­li­ghtu.

Další opravy

Více in­for­mací se do­čtete v bez­peč­nostních bulletinech MS14-065 a APSB14-24.