Dajbych.net


Aktualizace IE 11.0.12 na Windows Update

, ani minuta čtení

Zá­ři­jová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9 10, a 11 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje jednu ve­řejně známou zra­ni­tel­nosti a 36 po­ten­ci­o­nálně ne­bez­pečných chyb, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel.

Vyšla také ak­tua­li­zace Adobe Flash Playeru pro In­ter­net Ex­plo­rer 2987114, která je hod­no­cena jako kri­tická.

Uži­va­telé, kteří mají po­vo­leny au­to­ma­tické ak­tua­li­zace, ne­musí pod­ni­kat žádné kroky.

Více in­for­mací se do­čtete v bez­peč­nostních bulle­tinech MS14-052 a APSB14-21.