Dajbych.net


Aktualizace IE 10.0.7 na Windows Update

, 1 minuta čtení

Čer­ven­cová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 Pre­view je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje se­dm­náct zra­ni­tel­ností, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel.

Uži­va­telé se za­pnutým UAC (ří­zení uži­va­tel­ských účtů) jsou proti na­pa­dení lépe chrá­něni. Ak­tua­li­zace je na Win­dows Up­date, takže není po­třeba pod­ni­kat žádné zvláštní kroky, po­kud máte po­vo­leny au­to­ma­tické ak­tua­li­zace. V opač­ném pří­padě do­po­ru­čuji vě­no­vat se na­sa­zení této ak­tua­li­zace co nejdříve, pro­tože nej­o­hro­že­nější jsou systémy v době mezi zve­řej­ně­ním zra­ni­tel­nosti a in­stalací bez­peč­nostní ak­tua­li­zace.

Ak­tua­li­zace je na kli­entských Win­dows hod­no­cena jako kri­tická a na Win­dows Ser­ver jako do­po­ru­čená.

Vyšla také ak­tua­li­zace Adobe Flash Playeru pro In­ter­net Ex­plo­rer 10, která je tak­též hod­no­cena jako kri­tická.

Více in­for­mací se do­čtete v bez­peč­nostních bulle­tinu MS13-055 a v článku tech­nické pod­pory KB2846071.