Dajbych.net


Aktualizace IE 10.0.5 na Windows Update

, 2 minuty čtení

Květ­nová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9 a 10 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje je­de­náct zra­ni­tel­ností, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Nej­váž­nější zra­ni­tel­nosti se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel. K tomu může do­jít už pouhým zpra­co­vá­vá­ním dat se­ri­a­li­zo­va­ných do for­mátu JSON, který se často po­u­žívá.

Uži­va­telé se za­pnutým UAC (ří­zení uži­va­tel­ských účtů) jsou proti na­pa­dení lépe chrá­něni. Ak­tua­li­zace je na Win­dows Up­date, takže není po­třeba pod­ni­kat žádné zvláštní kroky, po­kud máte po­vo­leny au­to­ma­tické ak­tua­li­zace. V opač­ném pří­padě do­po­ru­čuji vě­no­vat se na­sa­zení této ak­tua­li­zace co nejdříve, pro­tože nej­o­hro­že­nější jsou systémy v době mezi zve­řej­ně­ním zra­ni­tel­nosti a in­stalací bez­peč­nostní ak­tua­li­zace.

Ak­tua­li­zace je pro In­ter­net Ex­plo­rer 8 na kli­entských Win­dows hod­no­cena jako kri­tická a na Win­dows Ser­ver jako do­po­ru­čená. In­ter­net Ex­plo­reru 9 a 10 se ne­týká, pro­tože ve výchozí kon­fi­gu­raci není po­sti­žen.

Vyšla také ak­tua­li­zace Adobe Flash Playeru v In­ter­net Ex­plo­reru 10 pro Win­dows 8 a Win­dows Ser­ver 2012, která je tak­též hod­no­cena jako kri­tická.

Mezi ak­tua­li­za­cemi se na­chází také nová verze Acti­veX Kill Bits, který se stará o za­ka­zo­vání Acti­veX kom­po­nent v In­ter­net Ex­plo­reru, které se nejeví jako bez­pečné nebo jsou za­sta­ralé.

Více in­for­mací se do­čtete v bez­peč­nostních bulle­tinech MS13-037, MS13-038, 2755801 a APSB13-14 a v člán­cích tech­nické pod­pory KB2820197, KB2829530 a KB2837385.

Člá­nek jsem na­psal pro Tech­Net Blog CZ/SK.