Dajbych.net


Aktualizace IE 10.0.2 na Windows Update

, 2 minuty čtení

Úno­rová ku­mula­tivní ak­tua­li­zace zabez­pe­čení apli­kace In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9 a 10 je k dis­po­zici na Win­dows Up­date. Opra­vuje tři­náct zra­ni­tel­ností, které však byly včas na­hlá­šeny před je­jich ve­řej­ným od­hale­ním. Všechny opravy se tý­kají vzdá­le­ného spuš­tění kódu, po­kud uži­va­tel na­vštíví we­bo­vou stránku útoč­níka. Ten pak může zís­kat stejná práva, jako má uži­va­tel.

Uži­va­telé se za­pnutým UAC (ří­zení uži­va­tel­ských účtů) jsou proti na­pa­dení lépe chrá­něni. Ak­tua­li­zace je na Win­dows Up­date, takže není po­třeba pod­ni­kat žádné zvláštní kroky, po­kud máte po­vo­leny au­to­ma­tické ak­tua­li­zace. V opač­ném pří­padě do­po­ru­čuji vě­no­vat se na­sa­zení této ak­tua­li­zace co nejdříve, pro­tože nej­o­hro­že­nější jsou systémy v době mezi zve­řej­ně­ním zra­ni­telnosti a in­stalací bez­peč­nostní ak­tua­li­zace.

Ak­tua­li­zace je pro In­ter­net Ex­plo­rer 6, 7, 8, 9 a 10. Je jako hod­no­cena kri­tická pro Win­dows 7, Win­dows 8 i Win­dows RT a jako do­po­ru­čená pro Win­dows Ser­ver 2012.

Ak­tua­li­zace se týká rov­něž In­ter­net Ex­plo­reru 10 Re­le­ase Pre­view pro Win­dows 7.

Vyšla také ak­tua­li­zace Adobe Flash Playeru v In­ter­net Ex­plo­reru 10 pro Win­dows 8 a Win­dows RT, která je tak­též hod­no­cena jako kri­tická.

Další zra­ni­tel­nost se týká jazyka VML (Vec­tor Mar­kup Lan­guage) a její oprava byla vy­daná jako sa­mo­statná ak­tua­li­zace.

Více in­for­mací se do­čtete v bez­peč­nostních bulle­tinech MS13-009 a MS13-010 a v článcích tech­nické pod­pory KB2761465 a KB2805940.

Člá­nek jsem na­psal pro Tech­Net Blog CZ/SK.