Dajbych.net


Aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2961887)

, ani minuta čtení

Micro­soft vy­dal bez­peč­nostní ak­tua­li­zaci pro Adobe Flash Player, kte­rou Adobe hod­notí jako kri­tic­kou. Zra­ni­tel­nost umož­ňuje útoč­ní­kovi sho­dit systém, pří­padně nad ním pře­vzít kon­t­rolu. Po­kud máte za­pnu­tou au­to­ma­tic­kou in­stalaci ak­tua­li­zací, ne­mu­síte pod­ni­kat žádné kroky, pro­tože je apli­kace dis­tri­buo­vaná přes Win­dows Up­date. V opač­ném pří­padě si na­in­stalujte ak­tua­li­zaci co nejdříve.

Do­tčený je In­ter­net Ex­plo­rer 10 pro Win­dows 8 a In­ter­net Ex­plo­rer 11 pro Win­dows 8.1 stejně jako ostatní pro­hlí­žeče na jiných ope­rač­ních systé­mech.

Více in­for­mací se do­čtete v bez­peč­nost­ním bulle­tinu APSB14-13 a v po­pisu zra­ni­tel­nosti CVE-2014-0515.