Dajbych.net


Aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2916626)

, ani minuta čtení

V lednu žádné bez­peč­nostní ak­tua­li­zace pro sa­motný In­ter­net Ex­plo­rer ne­vyšly. Micro­soft ale vy­dal bez­peč­nostní ak­tua­li­zaci pro Adobe Flash Player, kte­rou Adobe hod­notí jako kri­tic­kou. Zra­ni­tel­nost umož­ňuje útoč­ní­kovi sho­dit systém, pří­padně nad ním pře­vzít kon­t­rolu. Po­kud máte za­pnu­tou au­to­ma­tic­kou in­stalaci ak­tua­li­zací, ne­mu­síte pod­ni­kat žádné kroky, pro­tože je apli­kace dis­tri­buo­vaná přes Win­dows Up­date. V opač­ném pří­padě si na­in­stalujte ak­tua­li­zaci co nejdříve.

Do­tčené jsou všechny systémy, na kterých běží In­ter­net Ex­plo­rer verze 10 a vyšší. Jme­no­vitě tedy Win­dows 8 a 8.1 všech ar­chi­tek­tur a Win­dows Ser­ver 2012 i Win­dows Ser­ver 2012 R2 kromě edicí Core.

Více in­for­mací se do­čtete v článku tech­nické pod­pory KB2916626 a bez­peč­nost­ním bulle­tinu APSB14-02.